Detta innebär beslutet om ägar- och ledningsprövning

Här nedan följer kommentarer till de ändringar i skollagen som beslutades av riksdagen (2 kap 5 1-3 § samt 5 a-b §, s 16–17). Det är Sveriges 290 kommuner som tillsynsmyndigheter som ska genomföra denna prövning när det gäller förskolor. Endast det som berör FSO:s medlemmar är medtaget nedan.


Kravet på erfarenhet och lämplighet
Av propositionen framgår att ett godkännande endast får lämnas om företrädarna genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller. Med företrädare avses vd eller annan som genom ledande ställning har ett bestämmande inflytande över verksamheten, samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, bolagsmän i kommandit- eller handelsbolag och ägare som har ett väsentligt inflytande över verksamheten. Sker förändringar i denna krets ska kommunen göra en ny prövning.

1) Styrelse och suppleanter ska kunna uppvisa gemensamt:
- att man har kunskap om skolförfattningarna, arbetsrätt, arbetsmiljö,
- att man har kunskap om det ekonomiska regelverk som styr associationsformen,
- att kunskapen kan visas genom erfarenhet av liknande verksamhet eller utbildning på området.

Obs! Kraven kan inte uppfyllas genom att man anställer en rektor eller annan arbetsledande funktion.

2) Varje enskild företrädare ska i övrigt bedöms lämplig.
- genom att ledamöterna är kvalificerade med hänsyn till handel och vandel, konkurs eller näringsförbud,
- genom att det inte har förekommit brottslighet av förmögenhetsrättslig karaktär,
- det är kommunen som ska göra en bedömning utifrån hur långt tillbaka i tiden brottet begicks, vilken typ av brott det var och hur personen har skött sig därefter.

FSO kommentar: Detta slår direkt mot framför allt föräldrakooperativen.
- Ingår samtliga medlemmar (föräldrar/vårdnadshavare) i styrelsen för föräldrakooperativet innebär det att samtliga föräldrar ska prövas. Över hälften* av huvudmännen inom fristående förskolor kommer direkt att påverkas av detta.
- Om en person som demokratiskt har valts av medlemmarna i kooperativet till styrelseledamot eller -suppleant, och som exempelvis har dömts för någon försyndelse i ungdomen, kan kommunen kan besluta att, omedelbart och utan föreläggande, återkalla godkännandet,
- All kommunikation samt beslut i ett sådant ärende kommer att utgöra allmän handling och vara föremål för offentlighetsprincipen.

* 67 procent av huvudmännen; Skolverket Rapport 410; Privata aktörer inom förskola och skola.


Kravet på ekonomi
Av propositionen framgår att kooperativet ska ha ekonomiska förutsättningar för att uppfylla de föreskrifter som gäller för verksamheten. Regeringen anser att kravet ska gälla kontinuerligt och över tid och att underskott endast är godtagbara om det finns fonderade eller andra medel för att hantera underskottet. 

FSO kommentar: Ett stort bekymmer som FSO:s medlemmar har är bland annat att landets 290 kommuner är oförmögna att uppfylla kravet på beslut i rätt tid vad gäller bidrag för kommande verksamhetsår i enlighet med vad som anges i skolförordningen*. Om då förskolorna inte har besked om intäkterna för kommande verksamhetsår är det svårt, för att inte säga omöjligt, att ge tydliga ekonomiska besked. Det ska också beaktas att det är kommunerna som ska göra bedömningen av kooperativens ekonomi, där kommunerna i viss utsträckning kan anses bedriva konkurrerande verksamhet.

* Skolförordningen 14 kap 1 § - Beslut ska fattas senast den 31/12 inför kommande verksamhetsår.
 

Avgifter

Propositionen säger att kommunerna ska ha rätt att ta ut avgifter för prövning av ovanstående paragrafer samt för tillsynen av desamma. Av propositionen framgår att den tänkta avgiften för tillståndsprövning är 27.500 kronor. Regeringen bedömer att kommunernas kostnad kommer att öka med ca 20 miljoner kronor årligen. 

FSO kommentar: Detta innebär att fristående förskolor belastas dels med en engångsavgift, dels därefter med en årlig avgift som de kommunala förskolorna inte har. Vilken kostnad detta för med sig av ökad administration på kooperativen finns inte redovisad i propositionen. För kooperativen blir detta ännu mera kostsamt då man årligen byter delar av sin styrelse. Förslaget slår direkt mot föräldrakooperativen.

Denna kostnad ska finansieras med avgifter från de fria förskolorna. Kort sagt – pengarna ska tas från barnens verksamhet.


Slutord
Föräldrakooperativens styrelser ska prövas gemensamt utifrån insikt och erfarenhet. Varje enskild styrelseledamot, suppleant och i vissa fall samtliga medlemmar ska bedömas som lämpliga. Man ställer krav på god ekonomi och kommunerna ges full insyn i ekonomin på kooperativet. Samtliga kostnader för dessa regler ska bekostas av kooperativen, eller barnen på kooperativen. Hur kooperativen ska förhålla sig till öppenhetskravet i föreningslagen eller skollagen framgår inte. Hur de enskilda personuppgifterna ska hanteras på kooperativet framgår inte heller.

Göteborg 7 juni 2018 

Mimmi von Troil
vd FSO Fria förskolor

Klicka här för att läsa förslaget till riksdagen i sin helhet (91 sidor).
© Copyright FSO

201512251451053172LpnMqsb9