Frågor och svar


Var finns FSO?
FSO:s huvudkontor ligger på Mässans gata 10 i Göteborg. FSO har också regionkontor i Stockholm och Örebro.

Vem kan bli medlem i FSO?
FSO välkomnar idéburna fria förskolor, skolor, fritidshem som inte är anslutna till någon skola samt pedagogisk omsorg.

Vad är en fri förskola?
En fri förskola har en annan huvudman (ägare) än kommunen. En fri förskola kan drivas av ekonomiska föreningar, aktiebolag, föräldrakooperativ, personalkooperativ, enskilda firmor, stiftelser, föreningar och handelsbolag.

Vad är idéburen verksamhet?
FSO:s definition av idéburen verksamhet: aktörer som bygger sin verksamhet på en demokratisk värdegrund samt gynnar samhälls- eller medlemsintresset. Verksamheterna är fristående från den offentliga sektorn och bedrivs i olika företagsformer; föreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller liknande sammanslutningar – och där den eventuella vinsten inte är målet utan ett medel för fortsatt utveckling.

Vilken är den vanligaste formen att driva en förskola i?
De två vanligaste är ekonomisk förening (föräldrakooperativ och personalkooperativ) och aktiebolag.

Är det dyrare att ha sitt barn i en fri förskola än i den kommunala förskolan?
Nej, det kostar lika mycket.

Ska en fri förskola gå med överskott?
Ja, en fri förskola, precis som vilket annat företag som helst, bör generera ett överskott. Utan ett överskott kan man inte utveckla sitt företag, man kan inte investera i nytt material eller förbättra sina lokaler eller sin utrustning. En fri förskola som inte går med överskott riskerar konkurs.

När bildades FSO?
Hösten 1995 bildades Föräldrakooperativens Samverkansorganisation, FSO, i Göteborg av 17 föräldrakooperativ som ville ha samma villkor som de kommunala förskolorna. I dag verkar FSO över hela landet och bistår med rådgivning och utbildning till flera hundra medlemsförskolor.

Samarbetar FSO med andra organisationer?
Ja, FSO har samarbetsavtal med arbetsgivarorganisationen Arbetsgivaralliansen, som bland annat innebär att deras medlemmar får en timmes kostnadsfri rådgivning hos FSO. FSO samarbetar också med Lärarförbundet, Kommunal och Coompanion. FSO ingår också i gruppen Idéburen välfärd, som samlar organisationer som Coompanion, Forum, Idéburna skolors Riksförbund och Famna.

Vem har ansvar för klagomålshanteringen på en fristående förskola. Är det rektorn?
Det är huvudmannen som har ansvar för att klagomålshanteringen fungerar på fria förskolor. Skollagen säger att det ska finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål och att det är huvudmannens ansvar att dessa finns. Många väljer att delegera arbetet med detta till sin rektor då denna är närmare verksamheten, men då är det viktigt att det också finns rutiner för återrapportering.

Rutinerna för anmälningar till socialtjänsten kan skilja sig åt mellan kommunala och fristående förskolor. Vad gäller egentligen i föräldrakooperativ på denna punkt? Vem ska hantera en anmälan?
Anmälningar till socialtjänsten ska hanteras av rektor och berörda pedagoger. Det ska alltså inte till styrelsen, och hela arbetslaget ska INTE informeras, utan endast berörda pedagoger. FSO har tillsammans med Bris och Göteborgs stad tagit fram rutiner och information kring detta. Viktigast är att hela tiden ha ett barnperspektiv.

Angående belastningsregistret: Ska föräldrar på föräldrakooperativ som gör insatser i barngruppen lämna utdrag ur registret?
Nej, föräldrar som arbetar i barngrupp ska inte uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Av lagstiftningen framgår att endast den som erbjuds anställning ska uppvisa ett sådant utdrag. Föräldrar som arbetar i barngrupp gör det som medlemmar i föreningen. De fullgör alltså sin medlemsinsats och omfattas inte av någon form av anställningsförhållande. FSO avråder från att ha någon form av ”frivillighet” i detta, då det kan uppstå frågor kring den som inte vill lämna något utdrag med hänsyn till den personliga integriteten. Föreningen ska behandla alla medlemmar lika. Skolverket har tagit fram ett informationsblad kring detta. Av denna information framgår dels att föräldrar inte omfattas av kravet på utdrag ur belastningsregistret, dels att man är inte skyldig att spara utdrag ur belastningsregistret för anställda (inte ens som kopia) utan att det räcker att göra en så kallad tjänsteanteckning, exempelvis på anställningsavtalet.

Vad gäller angående arbetet med modersmål i förskolan?
Enligt skollagen ska förskolan medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Antalet flerspråkiga barn ökar och deras specifika förutsättningar bör uppmärksammas. Det är en grundläggande uppgift för förskolan att ge alla barn möjligheter att tillvarata sina resurser på bästa sätt. Att stödja barns språkutveckling och den kulturella mångfalden är därför en viktig uppgift för förskolan. Språk och lärande hör samman, liksom språk och identitetsutveckling. Stöd för barn med annat modersmål än svenska är därför mycket viktigt i förskolan, särskilt för yngre barn som är i färd med att utveckla språk och identitet. Det räcker inte med att barnen talar sitt modersmål i hemmet. Även förskolan bör bidra till att modersmålet utvecklas för att barnen aktivt ska kunna kommunicera på såväl sitt modersmål som på svenska. Arbetet med att stödja barns språkutveckling är i första hand en pedagogisk fråga för förskolan. Barn lär i de vardagliga aktiviteterna, i lek och i skapande verksamhet. I varje förskola där det finns barn med annat modersmål än svenska, eller som hör till någon av de nationella minoriteterna, ska aktiviteter, arbetssätt, miljö och material anpassas till barnens behov. Särskilda åtgärder som tvåspråkig personal, lärare i modersmålsstöd, kulturstödjare mfl kan vara viktiga komplement. Även barnens föräldrar är en viktig tillgång och resurs för förskolan i detta avseende.

Kan en förskola ha enbart barnskötare?
Nej, huvudmännen ska i undervisningen i förskolan använda utbildade förskollärare*. Förskollärarna ansvarar för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen. Utöver förskollärare får det finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas. Det kan vara personal med annan utbildning och erfarenhet, t ex barnskötare, som bidrar med sin kompetens till barnens omsorg, utveckling och lärande. Barnskötare är en viktig personalgrupp i förskolan och de kommer även i framtiden att komplettera förskollärarna och ha betydelse för förskolornas verksamhet. Även bild-, drama- och musikpedagoger samt personer med samma modersmål som barn med annat modersmål än svenska kan tillföra särskild kompetens. Riktlinjerna i läroplanen för personalen i förskolan anger dels förskollärares ansvar, dels det ansvar som vilar på var och en i arbetslaget i förskolan. I läroplanen anges att rektor är chef för "förskollärare, barnskötare och övrig personal".

- 2 kap. 13-14 §§ skollagen (2010:800)- 1998 års läroplan för förskolan (Lpfö 98) (SKOLFS 2010:35), Avsnitt 2 Mål och riktlinjer och 2.7 Förskolechefens ansvar- Propositionen Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (prop. 2009/10:165), sid. 263.

* Förskollärare ska vara utbildade och legitimerade, FSO:s kommentar


Ska barn i förskolan ha individuella utvecklingsplaner?
Nej, det finns inte några sådana bestämmelser för förskolan. Förskollärare ansvarar för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner.

- 1998 års läroplan för förskolan (Lpfö 98) (SKOLFS 2010:35), Avsnitt 2.6 Uppföljning, utvärdering ochutveckling.(Skolverket)

Vi i personalen planerar att ombilda förskolan från föräldra- till personalkooperativ, och ska då ändra om från ideell förening till antingen ekonomisk förening eller aktiebolag. Vilket är att föredra?
Med hänsyn till den politiska och allmänna uppfattningen och debatten om vinster i välfärden är ekonomisk förening mera "accepterat" än aktiebolag, mycket beroende på att de stora koncernerna är AB:n. Och även om lagen om ekonomiska föreningar har förnyats ställs fortfarande mera omfattande krav på AB:n (årsredovisning till Bolagsverket och kravet på kontrollbalansräkning finns inte på ekonomiska föreningar).
Om någon vill lämna en ekonomisk förening får den personen endast ut sin insats medan om man vill lämna ett aktiebolag ska hela bolaget värderas och kvarvarande aktieägare måste personligen lösa ut den som vill lämna. Det kan krävas mera kapitalstarka personer som ägare.
I en ekonomisk förening har alla medlemmar lika röstvärde medan det i ett AB styrs av andelen aktier.Har du andra frågor? Maila oss på info(a)fso.se.


© Copyright FSO 

201512251451053172LpnMqsb9