IV - Idéburen välfärd

IV - Idéburen välfärd är din nya nationella bransch- och intresseorganisation som samlar idéburna organisationer och företag inom vård, omsorg och utbildning.

Vård, omsorg och utbildning är tre samhällsbärande sektorer där människor som är besjälade av den idéburna tanken vill ge medmänniskorna i närområdet bästa tänkbara samhällsfinansierad service i privat regi – utan egen ekonomisk vinning.

Idéburna organisationer och företag gynnar hela samhället. Värdegrunden vilar på demokrati och delaktighet på alla nivåer, en sund människosyn och alla människors lika värde, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

IV - Idéburen välfärd talar inte om begreppet vinster i välfärden. Vi talar i stället om vinster till välfärden, ett hållbart livsklimat för den idéburna välfärden med människan i fokus.

IV - Idéburen välfärd är en nationell bransch- och intresseorganisation som samlar idéburna organisationer och företag inom vård, omsorg och utbildning.

IV - Idéburen välfärd värnar den idéburna tanken som värdegrund. Genom rådgivning och stöd ger vi våra medlemmar de bästa förutsättningarna att bedriva sin samhällsviktiga verksamhet

IV - Idéburen välfärd anser att eventuella vinster som våra medlemmar gör inte ska delas ut. Vinsterna ska gå tillbaka till verksamheterna som återinvesteringar.

IV vill...

- samla idéburna organisationer och företag inom vård-, omsorgs- och utbildningsektorerna och ska
vara en röst för den delen av civilsamhället och tydliggöra och föra fram dess behov, önskemål och
krav,

- bistå sina medlemmar med stöd och kvalificerad rådgivning i verksamhetsfrågor inom de tre
verksamhetsområdena,

- att en särskild lagstiftning införs för idéburna organisationer och företag med särskilda skatteregler
som innebär att dessa undantas från skatt på vinst som återinförs i verksamheten,

- att jämbördiga villkor ska råda mellan idéburen och offentligt driven verksamhet,

- att förutsättningarna för idéburen verksamhet särskilt ska beaktas vid upphandling,

- att långsiktighet ska spegla relationerna mellan idéburen och offentlig verksamhet.


Inbjudan för att delta i samtal om IV - Idéburen välfärd.
(Det är kostnadsfritt att delta i samtalen!)

www.iv.nu
© Copyright FSO

201512251451053172LpnMqsb9