Få straffas för stora barngrupper

2018-04-06

Sju av tio kommuner har för stora barngrupper och personal är förtvivlade över att inte räcka till. Samtidigt har den myndighet som ska granska förskolan bara en gång de senaste sex åren hotat en kommun med vite för att barngrupperna är för stora, visar tidiningen Kommunalarbetarens granskning.

- Inom vår tillsyn kan vi inte granska annat än det som är lagstadgat, och det finns ingen lagstiftning om hur stora grupperna ska vara, säger Helena Olivestam Torold, inspektör på Skolinspektionen.

Den senaste tiden har många barnskötare och förskollärare vittnat om en krisartad situation i förskolan. Personal från hela landet har protesterat under parollen Förskoleupproret och det som ofta lyfts fram är för stora barngrupper och en känsla av otillräcklighet och stress. De flesta kommuner har större barngrupper än vad som rekommenderas och förskolan tillhör de branscher som har högst andel personal sjukskriven för stress och utmattning.

Den myndighet som har till uppgift att granska kvaliteten i förskolorna och att kommunerna följer lagens krav är Skolinspektionen. Myndighetens inspektörer gör regelbunden tillsyn av offentliga huvudmän (kommunerna har tillsynsansvar för de privata förskolorna).

Kommunalarbetaren har granskat hur ofta det har lett till att myndigheten använt sitt starkaste påtryckningsmedel - ett föreläggande om vite, alltså hot om böter. Vi har också tittat på hur ofta stora barngrupper har varit ett bidragande skäl till beslutet.

Det visar sig att mellan åren 2011 och 2016 har Skolinspektionen hotat med vite i 13 fall. I endast ett beslut, som gäller Borås kommun 2014, har för stora barngrupper pekats ut som en direkt bidragande orsak till de utpekade bristerna. I beslutet står att personalen har svårt att hinna planera den pedagogiska verksamheten och det är svårt att genomföra planerade aktiviteter eftersom verksamheten är så belastad. "Det liknar mer förvaring", menar en intervjuad förälder som har sitt barn på en avdelning med 17 barn under 2,5 år.

Skolinspektionen kritiserade kommunen på tre punkter: Brister i att ge stöd till barn med särskilda behov, brister i modersmålsundervisning och brister i att ge personalen förutsättningar att följa upp och utvärdera det pedagogiska arbetet. Det är under den sistnämnda punkten som de stora barngrupperna nämns. Vites sattes till 600 000 kronor.

(Kommunalarbetaren)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9