Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

2018-04-27

Göteborgs universitet anordnar tillsammans med Göteborgs stad en uppdragsutbildning för personal i förskolan i Skolverkets regi - "Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan", 7,5 högskolepoäng på 8-delsfart.

Allt fler barn i förskolan är flerspråkiga och enligt förskolans läroplan ska förskolan sträva efter att barn med ett annat modersmål än svenska utvecklar sin förmåga att kommunicera både på svenska och på modersmålet. För att kunna stödja barnen i detta behövs ökad kunskap om språkutveckling och språkanvändning. Kursen Flerspråkighet i förskolan ger grundläggande kunskaper om hur andraspråksutveckling går till och vilken roll modersmålet spelar för språkutvecklingen. Vidare ger kursen kunskaper om sambandet mellan språk och kunskapsutveckling och vi ser på olika sätt att arbeta språk-och kunskapsutvecklande i förskolan. Kursen visar hur flerspråkighet kan bli en resurs för såväl barn som personal i förskolan och vi diskuterar olika förhållningssätt som förskolan kan uppvisa i arbetet med flerspråkiga barn. Flerspråkighet i förskolan lyfter även hur sociala och kulturella miljöer bidrar till att forma en flerspråkig identitet.

Personal inom fria förskolor i Göteborgs inbjuds att delta. Kursen är på 7,5 hp och ges på 8-delsfart med 5-6 träffar fördelat över två terminer. Första kurstillfället är 22 maj och övriga träffar är fördelat under kommande läsår, HT18/VT19.

Institutionen för svenska som andraspråk vid Göteborgs Universitet håller i kursen i samverkan med Skolverket. Kursen är kostnadsfri.

Antal platser totalt är 70. Vi ser gärna att man är minst 2 personer från en enhet. Kursen riktar sig också till förskolechefer.

Anmälan sker så snart som möjligt, senast 20 maj.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9