Jättarna vinner - de små förskolorna läggs ned

2018-06-04

Pressmeddelande från FSO:

I dag har riksdagen debatterat förslaget om ägar- och ledningsprövning av fria förskolor, ett förslag som, om det går igenom, kommer att slå hårt mot de fria förskolorna och hotar deras fortsatta existens. Regeringens förslag stöds av M, L och KD och ser ut att kunna få majoritet vid riksdagens beslut den 7 juni. De tre partierna har dock invändningar mot förslaget, men de kommer som det ser ut i dag ändå att rösta för förslaget. Endast C kommer att rösta emot.

Beslutet i finansutskottet där utskottet innebär bifall till regeringens proposition. Samtidigt har M, L och KD ställt sig bakom två särskilda tillkännagivanden från utskottet:

- Regeringen ska skyndsamt återkomma till riksdagen med kompletterande lagstiftning så att likvärdiga krav ställs på privata och offentliga aktörer för att säkerställa att alla medborgare tillförsäkras välfärd av högsta kvalitet,
- Regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag som säkerställer att tillståndskrav samt ägar- och ledningsprövning inte medför otillbörliga hinder att etablera sig och verka på välfärdsområdet, i synnerhet när det gäller små aktörers - såsom kooperativs - möjligheter.

- Om utskottet anser att förslaget är bra - varför lägger man då till dessa extra tillkännagivanden? Om man nu i finansutskottet anser att förslaget om ägarprövning har sådana brister att beslutet måste åtföljas av två brasklappar borde det enda rimliga vara att man fäller förslaget i riksdagen och ber regeringen att återkomma med ett mera väl genomarbetat förslag, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.

- Tillkännagivandena innebär att man ser så omfattande faror med förslaget att man särskilt måste påpeka detta. Regeringen kan i princip strunta i ett tillkännagivande och det är inte säkert att nästa regering känner sig bunden av detta. Det kan tilläggas att regeringens förslag kommer att gynna de stora vinstdrivande aktörerna medan de små förskolorna går under. En cyniker skulle kunna konstatera att pengarna och koncernerna vinner på bekostnad av de små aktörerna och kooperativen. Var det verkligen det här socialdemokraterna ville åstadkomma? tillägger Mimmi von Troil.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9