Regeringen utreder idéburna aktörer

2018-06-08

Regeringen har tillsatt en utredning som ska definiera vad som utgör en idéburen aktör i välfärden. Med en tydligare definition ska det bland annat bli lättare för organisationerna att söka bidrag och ingå samverkansavtal med det offentliga. Syftet är att främja ett ökat idéburet deltagande i välfärden.

- Idéburna organisationer är viktiga aktörer i välfärdssystemet. Regeringens vill att fler idéburna organisationer ska bli utförare inom välfärden och att andelen offentligt finansierad eller subventionerad välfärdsverksamhet som bedrivs av dessa aktörer ska öka, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Regeringen tillsätter nu en utredning som ska ta fram en definition av idéburna aktörer för att identifiera och
avgränsa dessa från andra aktörer i välfärdsverksamheter. Syftet är att underlätta vid bland annat bidragsgivning, lagstiftning, köp av verksamhet och samverkan i form av idéburet offentligt partnerskap (IOP) och därigenom främja ett ökat idéburet deltagande i välfärden.

- Om man jämför med till exempel USA och Tyskland har Sverige en mycket låg andel idéburna aktörer inom välfärden. Regeringens ambition är tydlig - andelen idéburna aktörer inom välfärden ska öka, säger Ardalan Shekarabi.

Regeringen vill även möjliggöra fler samarbetsmodeller för att förbättra den idéburna sektorns förutsättningar till samverkan med det offentliga. Därför får utredningen i uppdrag att ta fram riktlinjer, kriterier eller andra tillämpbara instrument för att ingå IOP.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9