Kartläggning visar förskolans förutsättningar att arbeta hälsofrämjande

2018-06-13

Förskolan når nästan alla barn och har därmed har en unik potential att främja goda mat- och rörelsevanor och förebygga övervikt och fetma redan bland små barn. Under 2016 gjorde Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och Karolinska Institutet (KI) en kartläggning av förskolans arbete med att främja goda mat- och rörelsevanor.

För att kartlägga förskolornas hälsofrämjande arbete med mat- och rörelsevanor skickades nästan 1200 enkäter ut till förskolechefer, förskollärare, barnskötare och annan personal på förskolor i Stockholms län.

Syftet med studien som gjordes 2016 var att kartlägga arbetet med att främja goda mat- och rörelsevanor i länets förskoleverksamheter samt ge förslag på förbättringar. Vidare kan undersökningen utgöra en baslinje för utvärdering av det hälsofrämjande arbetet som kan göras med hjälp av Stockholms läns landstings webbverktyg Elevhälsoportalen - förskola.

Tre rapporter har skrivits utifrån resultatet på enkäten, en med fokus på matvanor, den andra med fokus på fysisk aktivitet och den tredje utifrån hur verksamhetschefer och förskolechefer arbetar för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet inom förskolorna.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9