Ett ödesdigert beslut och felaktiga påståenden

2018-06-23

Den 7 juni 2018 beslutade riksdagen om ägar- och ledningsprövning i bland annat fristående förskolor. FSO har i flera år varnat för att förslaget inte tar hänsyn till små idéburna förskolor och att konsekvenserna kan bli ödesdigra. Representanter för olika partier har hävdat att FSO har haft fel eller att FSO har missförstått för att sedan mena att det finns andra anledningar till varför propositionen ska gå igenom.

1. Man har sagt att varje enskild styrelseledamot inte behöver uppfylla kunskapskravet.

Kommentar:
FSO har aldrig påstått detta - vi har varit noga med att det är styrelsen i sin helhet som ska prövas utifrån kunskapskravet. MEN det innebär att en styrelse på ett föräldrakooperativ måste säkerställa att det i medlemskretsen (föräldrarna) finns personer som har sådan kompetens.

Man har påstått att kunskapskravet skulle kunna uppfyllas genom den anställde förskolechefen. Detta påstå-ende är fel! Förskolechefen ingår inte i den grupp som ska kunskapsprövas. Därmed kan förskolechefens kunskap inte räknas in vid kunskapsprövningen av ägaren (styrelsen).

2. Man har sagt att de som redan driver verksamhet "mer eller mindre per automatik" klarar de nya kraven.

Kommentar:
Det vet vi inget om. Av beslutet framgår att det handlar om omfattande kunskapskrav inom arbetsrätt, arbetsmiljörätt, associationsform mm. Det antagna förslaget på sidan 121
"Kunskapen kan visas exempelvis genom en redogörelse för erfarenhet av liknande verksamhet eller utbildning på området."

Dessutom ska varje enskild styrelseledamot och suppleant lämplighets bedömas. På sidan 122 i beslutet står
"Tillståndsmyndigheten ska göra en samlad bedömning av alla omständigheter, såsom exempelvis hur långt tillbaka i tiden brottet begicks, brottets beskaffenhet och hur sökanden har uppträtt därefter.". Detta innebär att kommunala tjänstemän ska pröva lämpligheten hos föräldrar som vill engagera sig i sina barns föräldrakooperativ genom att väljas till en styrelsepost. Man frångår också en viktig rättsprincip om att när ett straff är avtjänat har den enskilde betalat sin "skuld" till samhället.

3. Man har sagt att FSO har missuppfattat avgiften på 27.500 kronor, att det bara gäller helt nya ansökningar.

Kommentar:
Eftersom alla fria förskolor kommer att omfattas av de nya kraven ska alla också lämna in nya ansökningar. På sidan 97 i prop. 2017/18:158 som är den proposition vi talar om framgår att avgiften bedöms uppgå till 27.500 kronor, för Skolinspektionen och regeringen "?ser inte skäl att göra någon annan bedömning vad gäller kostnaden för ansökan om godkännande till en kommun som enskild huvudman för fristående förskolor...". En serviceavgift ska få tas ut av kommunerna enligt självkostnadsprincipen "men bör inte kosta många kronor". Av propositionen på sidan 101 framgår att kommunernas kostnader beräknas öka med 19,9 miljoner kronor årligen - denna kostnad ska betalas genom avgifter.

4. Man har sagt att förändringar i styrelsen inte kommer att medföra någon avgift.

Kommentar:
Detta är fel - vid varje förändring av styrelsen ska dess samlade kunskap bedömas och nya ledamöters lämplighet ska prövas. Se kommentar under punkt 3 ovan.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9