Ökad likvärdighet i fokus när Läsdelegationen överlämnar sitt betänkande

2018-07-06

Läsdelegationen har överlämnat sitt betänkande till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och utbildningsminister Gustav Fridolin. Delegationen föreslår insatser som ska ge barn och unga mer likvärdiga förutsättningar att nå en fullgod läsförmåga och att känna ökad läslust. Förslagen handlar bland annat om att stärka skolbiblioteksverksamheten, att ett läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier ska genomföras, att förskolan och fritidshemmet ska ges bättre förutsättningar att arbeta med läsning och att ett samordnande Läsråd ska inrättas.

Läsdelegationen har haft regeringens uppdrag att samla aktörer runt insatser för barns och ungas läsning inom och utanför skolan med syftet att skapa mer likvärdiga förutsättningar för alla barn och unga att nå en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.

Delegationens förslag i korthet:
- Skolbiblioteksverksamheten ska stärkas. Bland annat genom att bemanning av skolbibliotek ska utredas och att skolbiblioteksverksamhet ska definieras på förordningsnivå.
- Ett nationellt läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier ska genomföras.
- Läsning och litteratur ska bli en självklar del av förskolans och fritidshemmets pedagogiska verksamhet. Bland annat genom att läsning av litteratur ska skrivas in i läroplanerna, och att medarbetare i verksamheterna ska ges kompetensutveckling och stöd i arbetet i hur de kan arbeta med litteraturen.
- Ett Läsråd ska inrättas som ska arbeta för att samla och samordna aktörer och insatser inom kultur, skola, civilsamhälle, folkbildning och näringsliv kring barns och ungas läsning.

- Om en ung människa inte får tillgång till ett rikt språk är det inte bara en förlust för den enskilde utan även en förlust för hela samhället. För att alla barn unga ska få likvärdiga möjligheter krävs det att hela samhället tar ansvar för barns och ungas läsning. I de förslag som delegationen lämnar har vi strävat efter att skapa en röd tråd för läsning i barns och ungas liv, från att man föds till att man går ur gymnasieskolan, säger Katti Hoflin, ordförande i Läsdelegationen.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9