FSO tydliggör kravet på idéburen verksamhet

2019-05-02

FSO Fria förskolor beslöt vid sin ordinarie årsstämma på fredagen att tydligare definiera begreppet idéburen verksamhet. Beslutet innebär bland annat tydligare regler för att erhålla medlemskap i organisationen.

Enligt skollagen ska förskolan vara likvärdig och erbjuda alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet. Att förskolor och skolor drivs av idéburna huvudmän utan vinstsyfte är en självklarhet.

Det har under senare år blivit allt tydligare att det finns en djup skiljelinje mellan idéburna och kommersiella huvudmän inom skolområdet. För FSO och dess medlemmar har det alltid varit självklart att man är verksam som idéburen huvudman. De flesta medlemmarna ser det som en naturlig del av sin egen och organisationens DNA. Dock har det i hittillsvarande stadgar saknats en definition som beskriver vem som kan vinna medlemskap i föreningen. Att vara medlem i FSO-familjen innebär för många en kvalitetsstämpel, att huvudmannen är seriös och har uthållighet samt drivs av samhällsnytta inte vinstintresse.

- Det är inte så dramatiskt som det kan låta. Redan i dag återför FSO:s medlemmar eventuell vinst till verksamheten. Stämmans beslut innebär att FSO definierar och tydliggör begreppet idéburen verksamhet och vad det innebär för FSO och dess medlemmar. Vinsterna ska stanna i välfärden och inte plockas ut av kommersiella aktörer, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.
FSO Fria förskolors stämma beslöt också att inkludera fristående idéburna grundskolor som medlemmar. I samband med detta beslöt stämman att korta organisationens officiella namn från FSO Fria förskolor till FSO.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9