Skolverket ger stöd till obehöriga lärare

2019-06-14

Det kan uppfattas som kontroversiellt att Skolverket nu presenterar ett stöd till obehöriga lärare och förskollärare, och verka som att vi undergräver skollagens krav på lärarlegitimation och behörighet. Men vi klarar inte av den stora lärarbristen utan de obehöriga lärarna, och då måste vi ge dem stöd, skriver Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson i en debattartikel i Dagens Nyheter.

I det decentraliserade skolsystemet är det i grunden rektorer, kommuner och fristående skolor som har det yttersta ansvaret för att ge stöd till lärare, såväl behöriga som obehöriga. Men Skolinspektionens granskningar visar att obehöriga lärare långt ifrån alltid får det stöd och den introduktion som är så viktig för att de ska kunna utföra sitt arbete. En granskning visar att i mindre än hälften av de granskade skolorna fick obehöriga lärare fungerande stöd i det dagliga arbetet. Här finns uppenbarligen en brist som vi kan bidra till att minska.

I dag (2019-06-02) presenterar vi därför ett stöd till obehöriga lärare och förskollärare för att de ska ha elementär kunskap när de ställer sig i klassrum och i förskolor. Rektorer och ansvariga i kommuner och fristående skolor är också en viktig målgrupp eftersom de ansvarar för att de obehöriga lärarna kan arbeta med stödet och får förutsättningar att göra sitt jobb. Stödet är tillgängligt för alla på Skolverkets webb och är uppdelat i två spår, ett som vänder sig till lärare i skolan och ett som vänder sig till personal i förskolan. Det tar upp sådant som alla med an-
svar för barns och elevers lärande och utveckling måste ha kunskap om. Det erbjuder också möjligheter till fördjupning inom varje område.

Vi inser att det kan uppfattas som kontroversiellt att vi som statlig myndighet tar fram ett stöd till obehöriga lärare och förskollärare. Vi har ställt oss frågan om det kan uppfattas som att staten accepterar att skolor använder obehöriga lärare och om det kan undergräva skollagens krav på lärarlegitimation och behörighet. I andra vågskålen ligger rätten till en bra utbildning för alla barn och elever. Det senare väger tveklöst tyngre. Vi måste rätta oss efter terrängen och inte en önskad karta. De hundratusentals elever och barn som går i förskola och skola i dag och många år framöver, kan inte vänta på att lärarbristen blir löst. De obehöriga lärarna behövs. Utan dem skulle det, med dagens lärarbrist, gapa tomt i katedern i många klassrum. Med vårt stöd ökar möjligheten att obehöriga kan lyckas med sitt viktiga uppdrag.
(Dagens Nyheter)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9