Skolinspektionen underkänner Stockholms stads bidragsbeslut - beslutet kan få genomslag på kommuner i hela landet

2019-08-07

PRESSMEDDELANDE från FSO:

Skolinspektionen konstaterar efter en anmälan från FSO, på uppdrag av förskolan Verbala Stigar i Stockholm, att Stockholms stad har fattat beslut om bidrag till fristående förskolor på fel sätt och vid fel tidpunkt. Skolinspektionens beslut kan leda till att ett stort antal kommuner i hela landet tvingas se över sina rutiner för bidragsbeslut till fristående huvudmän.

FSO anmälde Stockholms stad till Skolinspektionen för att ha fattat för sena beslut om de årliga kommunala bidragen. Enligt skolförordningens 14 kap 1§ ska besluten om bidrag till enskilda huvudmän fattas före kalenderårets början. Bidragen ska också vara individuellt utformade för varje enskild huvudman. Skolinspektionen går nu på FSO:s och förskolans linje och förelägger Stockholms stad att vidta åtgärder för att ändra sina beslutsrutiner.

- Vi välkomnar Skolinspektionens beslut, som vi anser är väl underbyggt och helt i linje med de lagar och förordningar som gäller de fristående förskolornas verksamhet och som kommunerna i landet har att rätta sig efter, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.

- Vi vet genom våra årliga kommunundersökningar att ett mycket stort antal kommuner gör exakt likadant som Stockholms stad, det vill säga fattar sena - eller mycket sena - beslut, ibland så sent som i maj eller juni, och det är inte heller ovanligt att kommuner fattar bidragsbeslut "i klump", alltså att man fattar beslut för samtliga fria huvudmän i kommunen samtidigt och inte individuellt som lagstiftningen kräver. Skolinspektionens efterlängtade beslut kan alltså få återverkningar i kommuner i hela Sverige, och då kan äntligen många av FSO:s medlemmar ges skäliga förutsättningar att med god framförhållning och ekonomisk förutsägbarhet bedriva sina verksamheter, säger Mimmi von Troil.

Tilläggas kan att förvaltningsrätten i Göteborg har underkänt Göteborgs stads beslut om bidragen till fristående huvudmän.

- Det är inte förvånande, eftersom Stockholm och Göteborg har utformat sina beslut på liknande sätt, säger Mimmi von Troil.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9