Möjligt att identifiera psykisk ohälsa hos förskolebarn

2019-09-03

Det är fullt möjligt att identifiera psykisk ohälsa i form av beteendeproblematik hos små förskolebarn. En stor riskfaktor är beteendeproblem i kombination med hyperaktivitet, visar en avhandling av Berit Gustafsson vid Linköpings universitet.

- Avhandlingen är finansierad av Socialstyrelsen eftersom det saknats forskning om psykisk hälsa/ohälsa bland förskolebarn. Genom enkäter till drygt trehundra förskollärare har jag kartlagt psykisk hälsa och ohälsa bland drygt 800 barn från ett till fem år från olika förskolor. Begreppet hälsa handlar i det här fallet om barnens sociala samspel och engagemang. Ohälsa om beteendeproblem, hyperaktivitet, kamratproblem och emotionella problem. Vidare har samma förskollärare samt ett antal förskolechefer skattat frisk- och riskfaktorer inom barnets miljö samt personliga egenskaper, såsom socioekonomiskt område, barnets kognitiva och kroppsliga förmågor, språklig utveckling och interaktion. Studien sträcker sig över tre år, säger Berit Gustafsson.

Vilka är de viktigaste resultaten?

- Att det är möjligt att identifiera psykisk ohälsa i form av beteendeproblematik även hos små barn från ett år. Resultaten visar att en ettårings beteendeproblematik är relativt stadig över tid. Det finns därmed inget stöd för tesen att det "går över" och därmed vänta med att sätta in åtgärder. Givetvis utvecklas barn positivt men det är bättre att utgå ifrån att barn som redan i låg ålder visar tecken på psykisk ohälsa i form av beteendeproblem har nytta av stöd i förskolan och hemmet. Förskollärare är otroligt duktiga på att sätta in åtgärder och syftet är i regel att få hela barngruppen att fungera, vilket såklart är jättebra. Men parallellt med detta bör de här barnen även få stöd i sin hemmiljö.

- Resultaten visar vidare att pojkar skattas ha mer utåtagerande problem än flickor. Emotionella problem är inte lika synliga som exempelvis hyperaktivitet. Forskning kring tonåringars hälsa bekräftar detta, emotionella problem som oftare drabbar flickor är betydligt svårare att synliggöra. Studien visar dock att man kan identifiera förskolebarn med emotionella problem då det finns ett samband med lågt engagemang och sociala färdigheter.
(Skolporten)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9