23.000 barn går inte i förskola

2019-10-02

Av alla barn i Sverige mellan tre och fem år är det 6 procent som inte går i förskolan. Utrikes födda barn och barn från familjer med låga inkomster är överrepresenterade.

Förskolan blev en egen skolform 1998. Sedan dess har antalet inskrivna barn ökat kraftigt. I dag är nära 513.000 barn i åldern ett till fem år inskrivna i förskolan. Det är en ökning med strax under 200.000 barn, eller 24 procentenheter, i andelen inskrivna barn i befolkningen sedan 1998. Ökningen visar att förskolan fått en större roll i samhället än tidigare.

De yngsta barnen är i mindre utsträckning inskrivna i förskolan. Bland ettåringar är det många som ännu inte börjat förskolan. På hösten det år barnet fyller ett år är knappt hälften av barnen inskrivna. Bland tvååringar är andelen 89 procent och bland tre- till femåringar är 94 procent inskrivna i förskolan. Det finns ingen skillnad mellan flickor och pojkar.

Drygt 23.000 barn i åldern tre till fem år är inte inskrivna i förskolan. Det motsvarar 6 procent av alla i den åldern. Av dem är 20 procent utrikes födda. Det kan jämföras med att 7 procent av alla barn i Sverige mellan tre och fem år är utrikes födda.

Fyra av tio av de utrikes födda barnen som inte är inskrivna i förskola har varit folkbokförda i Sverige i mindre än ett år. Den korta tiden i landet kan vara en förklaring till varför de inte har skrivits in i förskolan.

Av de barn som inte är inskrivna i förskola bor 18 procent i en familj med låg inkomststandard, jämfört med 8 procent av alla tre- till femåringar i Sverige. Med måttet låg inkomststandard menas att inkomsterna inte räcker till för de nödvändigaste levnadsomkostnaderna.

Det finns också annat som påverkar, förutom inkomstnivå och födelseland. Barnen som inte är inskrivna i förskola har oftare föräldrar med högst förgymnasial utbildning. Totalt 10 procent av dem har föräldrar med högst förgymnasial utbildning, jämfört med 6 procent av alla barn. Barn som inte är inskrivna i förskolan bor också oftare i hyresrätt. 39 procent av dem bor i hyresrätt, jämfört med 29 procent av alla barn.

Det finns samtidigt samband mellan de olika faktorer vi undersöker här, exempelvis att personer med låg utbildningsnivå ofta även har en lägre inkomstnivå. De bor också i större utsträckning i hyresrätt.

Resultaten bygger på uppgifter från förskoleregistret (som sammanställs av SCB på uppdrag av Skolverket) samt SCB:s Barn- och familjestatistik. Uppgifterna avser barn inskrivna i förskola den 15 oktober 2018. Bakgrundsuppgifter från Barn- och familjestatistiken avser 31 december 2018, med undantag för uppgifter om ekonomi som avser 2017.

Barn som är inskrivna i pedagogisk omsorg räknas inte till gruppen som är inskrivna i förskola.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9