Ny rapport visar att förskolan inte är likvärdig

2019-11-01

Bris publicerar i dag rapporten "Bra från början - förskolans betydelse för barn som flytt" som lyfter förskolans förutsättningar att verka socialt utjämnade. Det är en sammanställning av forskning och röster från barn, föräldrar och professionella som ger en aktuell bild av vad tillgång till förskola i ett nytt land betyder.

Barns tidiga uppväxtvillkor får stor betydelse för resten av livet, och vi vet att tidiga insatser hos barn är en god investering. Förskolan är tillsammans med hemmet den viktigaste miljön för nära en halv miljon barn i utsatta situationer. Trots det talas det alldeles för lite om förskolans roll i barns liv.

Den viktigaste slutsatsen i rapporten är att förutsättningarna för svensk förskola skiljer sig alldeles för mycket i olika delar av landet, mellan olika kommuner och mellan områden och stadsdelar inom kommuner.

- Vikten av tidiga insatser för barn kan inte nog betonas. Ändå är det vi ser i rapporten en verksamhet som inte prioriteras tillräckligt politiskt och som inte lever upp till målet om likvärdighet, säger Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog.

Rapporten synliggör flera områden som behöver stärkas för att förskolan ska få förutsättningar för att främja jämlika uppväxtvillkor och verka kompensatoriskt. Det handlar om likvärdigheten där boendesegregationen och det låga deltagandet för barn i särskild utsatthet spelar stor roll. Det handlar om personalen och arbetsmiljön med stora sjuktal och hög personalomsättning. Och det handlar om bristen på kunskap och forskning om den svenska förskolans effekter.

- Barn och föräldrar vittnar om hur viktig den svenska förskolan och den personal som arbetar där är, men också om hur olika det ser ut beroende på var familjen råkar bo. Detta har en direkt påverkan på enskilda barns livsvillkor och utveckling, och i förlängningen på samhällsutvecklingen, säger Mikael Drackner på Bris som har projektlett rapporten.

Det är dags att vända trenden med krisen i förskolan. För att bygga ett socialt hållbart samhälle krävs en stark förskola där barn som förlorat trygghet och sociala sammanhang inkluderas. Bris menar att förskolans förutsättningar att verka socialt utjämnande borde vara centralt för en politik som stärker barns rättigheter, och som nästa år juridiskt ska följa barnkonventionen.

- Vi vill att regeringen tillsätter en nationell utredning om förskolan - vi behöver en Förskolekommission. Utredningen bör se över och lämna förslag för en likvärdig förskola, för en tryggad personalförsörjning och för förskolans framtida finansiering, säger Magnus Jägerskog.

FSO-kommentar:
Bris-rapporten pekar på brister i likvärdighet. Även om rapporten fokuserar på barn som har flytt, de kanske mest utsatta barnen, är frågor som trygghet och omsorg viktig för alla barn.

Rapporten lämnar fem rekommendationer; Likvärdigheten måste stärkas; Personalförsörjning och arbetsmiljö måste stå i fokus; Satsningar på kunskap och forskning måste prioriteras; Deltagandet bland nyanlända barn måste öka; Förskolan måste ses i ett större sammanhang. FSO delar rekommendationerna och vill särskilt understryka att första steget på likvärdighet måste vara att tillsynen av verksamheten sker på likvärdigt sätt.

Det är hög tid att Skolinspektionen får hela ansvaret för tillsyn av svenska förskolor. Ett andra steg är att avskaffa de oerhört trubbiga socioekonomiska fördelningsmodeller som tillämpas i dag och i stället skapa förutsättningar för att rikta stödet till varje enskilt barn. Ska förskolan ses i ett större sammanhang med ett större ansvar för samverkan med andra institutioner och utökat fokus på förskolans kompensatoriska roll måste förskolan få mer resurser. Detta var också budskapet i Förskoleuppropet som överlämnades till Utbildningsdepartementet 20 juni 2019 och där FSO stod som en av undertecknarna.

Mimmi von Troil, vd FSO

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9