Flerspråkighet är en resurs

2019-11-05

- Förskolan måste ställa om till ett interkulturellt förhållningssätt där barn och föräldrars olika bakgrund och språk ses som en resurs istället för en brist. Då kan förskolan bidra till att lägga en grund för det livslånga lärandet. Det säger Pirjo Lahdenperä, professor emerita i interkulturell pedagogik vid Mälardalens högskola.

Förskolan har en nyckelroll om Göteborg ska kunna bli en jämlik stad. Det är i förskolan grunden för språkutveckling och ett livslångt lärande grundläggs. Den politiska ledningen har därför slagit fast att förskolor i socioekonomiskt utsatta områden ska få mer resurser för att kunna kompensera för barns olika förutsättningar. Men Pirjo Lahdenperä menar att tanken om förskolans kompensatoriska uppgift leder fel.

- Kompensatorisk innebär att man letar efter fel och brister i barnens uppväxt, som förskolan sedan ska kom-pensera för. Istället bör vi prata om förskolan som komplementär. Det innebär att vi lyfter fram de positiva saker som barnen i mångkulturella miljöer har med sig och att förskolans uppgift är att ge den svenska kulturen och det svenska språket som ett nödvändigt komplement, säger hon och fortsätter:

- I förskolan sker det en process där barn med annan bakgrund ska bli svenska. Om det görs på fel sätt diskva-lificerar man barnens och föräldrarnas kulturella bakgrund.

För att undvika det behöver personalen ha kompentens att bemöta barn från olika kulturer och ha ett så kallat interkulturellt förhållningssätt. Det innebär att man har en öppenhet mot den mångfald av språk och kulturer som kan finnas i en barngrupp och att man ser flerspråkighet som en kompetens som ska bevaras och utvecklas, menar Pirjo Lahdenperä.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9