BO utreder tolkning av barnkonventionen

2019-11-15

Regeringen har gett Barnombudsmannen i uppdrag att under perioden 2019-2020 genomföra utbildnings- och spridningsinsatser om vägledningen vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen.

I uppdraget ingår att:

- genomföra utbildningsinsatser utifrån vägledningen till primära
målgrupper i statliga myndigheter som är centrala för genomförandet av barnets rättigheter, bl a myndigheter som ingår i kunskapslyftet för barnets rättigheter,

- genomföra utbildningsinsatser utifrån vägledningen till primära
målgrupper i kommuner och landsting, och

- sprida vägledningen till primära målgrupper i statliga myndigheter, kommuner och landsting och i samband med olika utbildningsinsatser.

Uppdraget, inklusive en ekonomisk redovisning, ska slutredovisas senast den 31 mars 2021 till regeringen.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9