Skolverket informerar om Barnkonventionen

2019-11-26

I år fyller FN:s konvention om barnets rättigheter 30 år och den 1 januari blir den svensk lag. Barnkonventionen syftar bland annat till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990.

Barnombudsmannen (BO) beskriver barnkonventionens huvudprinciper så här:

Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.
Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.
Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9