Etableringsstopp kan strida mot grundlagen

2020-01-10

Att införa ett etableringsstopp för religiösa friskolor kan strida mot grundlagen. Det är slutsatsen i den utredning om konfessionella friskolor som i veckan lämnades över till regeringen. Enligt överenskommelsen mellan regeringen, Liberalerna och Centerpartiet ska ett etableringsstopp införas och trots osäkerheten om det är förenligt med grundlagen, vill utbildningsminister Anna Ekström att regeringen går vidare med det löftet.

- I januariavtalet är vi överens om att det är så viktigt att den svenska skolan håller ihop så vi är överens om att vi vill införa ett etableringsstopp för fristående religiösa skolor. Jag är glad över att ha fått ett förslag över hur det ska kunna göras, säger Anna Ekström.

Det är tidigare barn- och elevombudet Lars Arrhenius som har utrett hur ett etableringsstopp skulle kunna införas och vilka konsekvenser det skulle få.

Det han har kommit fram till är att det finns utmaningar, som han skriver, när det gäller såväl grundläggande fri- och rättigheter som näringsfrihet och religionsfrihet.

Bland annat skulle det kunna strida mot Europakonventionen som ger föräldrar rätt att välja utbildning som överensstämmer med familjens religiösa övertygelse. Ett etableringsstopp skulle även kunna bryta mot barnkonventionen, som ju nyligen blev del av svensk lag.

Lars Arrhenius skriver också att det förvisso finns exempel på att religiösa friskolor inte följer regelverket som gäller för de här skolorna men att det är tveksamt om problemen är så omfattande att det skulle försvara en inskränkning av grundläggande fri- och rättigheter. Dessutom handlar det om få elever, cirka en procent av alla elever i Sverige, som går i en skola som uppgivit att den är konfessionell.

Så är det värt att riskera att bryta mot grundlagen och internationella överenskommelser?

- I svensk skola ska varje barn och varje elev vara fri att forma sin egen uppfattning och bestämma om sin egen framtid, säger Anna Ekström.
(Sveriges Radio)

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9