Befattningsutbildning för rektorer i förskolan

Nästa utbildning: Utbildningsstart 21 januari 2021 i Stockholm.

Som pedagogisk ledare och chef spelar rektorn en nyckelroll i förskolan. FSO:s befattningsutbildning syftar till att  lära om och för det egna yrket som rektor i förskolan. Befattningsutbildningen syftar också till att skapa medvetenhet om det egna ledarskapet och om ansvaret som åligger en rektor i förskolan.

Denna befattningsutbildning ska inte förväxlas med det statliga rektorsprogrammet. Den 1 juli 2019 byttes begreppet förskolechef mot begreppet rektor. Du som nyanställs som rektor efter den 1 juli 2019 måste gå det statliga rektorsprogrammet för att få arbeta som rektor - men du har mycket att vinna på att också gå FSO:s befattningsutbildning!
___________________________________________________

MÅLGRUPP

Rektorer, biträdande rektorer och andra med ledningsuppdrag i förskolan.

___________________________________________________

SYFTE

Syftet med utbildningen är att lära om och för det egna yrket som rektor i förskolan. Befattningsutbildningen syftar också till att skapa medvetenhet om det egna ledarskapet och den betydelse det har för att utveckla förskolan i riktning mot strävansmålen i läroplanen för förskolan. Med en god kännedom om både den skolrättsliga och pedagogiska regleringen i förskolan skapas en trygghet i ledarrollen i både det pedagogiska uppdraget och i den egna organisationen. Moment som systematiskt säkerhetsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete, det kompensatoriska uppdraget, kris och krishantering samt coachning och samtalsteknik ger viktig beredskap både i vardagen och vid oväntade händelser.

Utbildningen betonar en aktiv handlingsinriktad ledning av den pedagogiska verksamheten. Deltagarnas egna erfarenheter är viktiga utgångspunkter för utbildningens innehåll och upplägg. Vid vissa moment tillämpas lärande genom en metod som kallas för Case-metodiken.

___________________________________________________

MÅL

Efter genomförd utbildning ska deltagarna vara väl rustade att axla det ansvar som åligger en rektor i förskolan. Deltagarna ska ha mycket god kunskap om det kompensatoriska uppdraget samt det systematiska kvalitetsarbetets olika delar inklusive pedagogisk dokumentation. Deltagarna ska ha en god kännedom om skollagen i de delar som omfattar förskolan samt en allmänjuridisk kunskap om vilka lagar och förordningar förutom skollagen som styr verksamheten i förskolan. Vidare ska deltagarna vara väl bekanta med vilka planer som styr förskolan, delegationsbeslut och konsekvenser av dessa, kontakter med press och media. Deltagarna ska även vara väl förtrogna med systematiskt säkerhetsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete och vikten av att aktivt arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser för att skapa en trygg och säker miljö för både barn och pedagoger på förskolan.

Efter genomförd utbildning ska deltagarna kunna:
- planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen kontinuerligt och systematiskt
- ansvara för att alla barn får en likvärdig och rättssäker utbildning – det kompensatoriska uppdraget.
- verka för ökad måluppfyllelse på såväl individ- som verksamhetsnivå
- ansvara för att verksamheten som helhet utvecklas
- utforma utbildningen så att förskollärare ges förutsättning för undervisning samtidigt som arbetslaget som helhet ges stöd i sitt arbete

Deltagarna ska även ha mycket god kännedom om:
- det systematiska kvalitetsarbetet, dess planering, genomförande, pedagogisk dokumentation och betydelsen av dessa för verksamhetsutvecklingen
- vilka krav skollagen ställer kring arbetet mot kränkande behandling och diskriminering samt vilket ansvar som åligger rektor
- systematiskt arbetsmiljöarbete i förskolan – krav och ansvar
- systematiskt säkerhetsarbete i förskolan genom risk- och sårbarhetsanalys
- rutiner vid utrymning, inrymning samt krishantering
- vikten av att bygga goda relationer och god kommunikation, ledarskap, samtalsteknik och konflikthantering

___________________________________________________

GENOMFÖRANDE

Utbildningen omfattar tolv heldagar fördelade på sex moduler/kurstillfällen.
Alla utbildningsdagar är heldagar mellan kl 09.00 - senast 17.00
För att efter genomförd utbildning erhålla sitt diplom är närvaro under alla moduler obligatorisk och examinationsuppgiften ska vara godkänd.

Modul 1 - 21-22 januari 2021
Dag 1: Uppstart
Information om utbildningen och dess uppbyggnad med förförståelse, case, den egna verksamheten och läsanvisningar; lokal, tider, luncher.
Dag 2: Rollen som chef
Förmiddag
Föreläsning om kris, krishantering och beredskap. Genomgång av gruppdynamik, roller och ansvar.
Eftermiddag
Rollen som chef, utmaningar, kommunikation och organisation. Fördjupning i metoder med stöd av en metod som kallas KO-schema.

Modul 2 - 18-19 februari 2021
Dag 3: Skoljuridik
Dag 4: Skoljuridik

Modul 3 - 25-26 mars 2021
Dag 5: Skoljuridik
Dag 6: Uppdrag Rektor
Rektorns ansvar utifrån läroplan/skollag, personalansvar mm.

Examinationsuppgift genomförs efter modul 3.

Modul 4 - 20-21 maj 2021
Dag 7: Mål- och resultatstyrning
Genomgång av förskolans systematiska kvalitetsarbete utifrån skollagens/läroplanens krav på rektorns ansvar.
Pedagogisk dokumentation
Dag 8: Tillgänglig förskola för alla
Grupp, individ och organisation.
Struktur och organisering.

Modul 5 - 26-27 augusti 2021
Dag 9: SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete + Arbetsgivaransvar
Förmiddag
Att arbeta med arbetsmiljöfrågor, krav och ansvar.
Eftermiddag
Anställning och avskedande. Arbetsrättslig lagstiftning.
Dag 10: SSA – Systematiskt säkerhetsarbete
Systematiskt säkerhetsarbete i förskolan. Arbetsmiljö och andra planer, Utrymning/Inrymning samt Systematiskt brandskyddsarbete, Risk- och sårbarhetsanalys

Skriftlig återkoppling från examinationsuppgift.

Modul 6 - 23-24 september 2021
Dag 11: Ledarskap och Coachning
Ledarskap, organisation, stress, konflikthantering, coachning och samtalsteknik.
Dag 12: Kommunikation och samtalsteknik
Ledarskap, organisation, stress, konflikthantering, coachning och samtalsteknik. Gruppdiskussioner.

I modul 6 har deltagarna två sammanhängande dagar med omfattande utbildning i coachning och ledarskap. Föreläsningar kombineras med grupparbeten och enskilda övningar så att deltagarna ska känna en trygghet i sin roll som ansvariga ledare/chefer. Efter avslutad utbildning sker diplomering.

(Med reservation för ev ändringar)

Utbildningen genomförs vartannat år i Stockholm, vartannat år i Göteborg. Antalet platser är begränsat till 35 personer. Anmälan stänger när antalet platser är bokade.
___________________________________________________

Plats:
World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm.

Pris:
32.500 kr exkl moms per person för medlemmar i FSO och Arbetsgivaralliansen.
37.500 kr exkl moms per person för övriga.

I priserna ingår inte obligatorisk kurslitteratur, ca 300 kr (se komplett kursplan), resa och logi.
Övrigt kursmaterial samt kaffe och lunch, samt gemensamt mingel ingår.

Obs! Om kursdeltagare får förhinder att delta på en modul på grund av exempelvis sjukdom kan deltagaren ta igen modulen. Deltagaren måste då ta igen modulen vid nästa kurstillfälle som modulen ges. En konferenskostnad kommer då att tas ut enligt följande:

2.500 kr exkl moms för medlemmar i FSO och Arbetsgivaralliansen.
3.500 kr exkl moms för övriga.
___________________________________________________

Klicka här för att ladda ned komplett kursplan.

Anmälan är bindande.

För anmälan och mer information maila till utbildning@fso.se.
___________________________________________________

Klicka här för betalningsvillkor

Så här behandlar FSO dina personuppgifter.


© Copyright FSO 

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9