Systematiskt kvalitetsarbete för arbetslaget

Skollagens 4:e kapitel ställer tydliga krav på att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs i förskolan, både på huvudmannanivå och på verksamhetsnivå. Dock säger inte skollagen hur arbetet ska bedrivas utan lämnar detta till varje enskild verksamhet att utforma på det sätt som fungerar bäst. Arbetet ska utformas som ett levande dokument och ligger som grund för verksamhetens utveckling. Det ska också vara tydligt, både i dokumentation, planering och utvärdering, hur arbetet hela tiden fortgår.

De allra flesta förskolor arbetar systematiskt och har väl fungerande rutiner kring hur arbetet dokumenteras och följs upp. Svårigheten ligger i att synliggöra det som görs. Att hitta en tydlig röd tråd i arbetet kan vara svårt och ofta är det just där vi stöter på patrull. 

Under en heldag ute på förskolan går vi igenom det systematiska kvalitetsarbetets ABC genom att titta på vilka krav som ställs utifrån lag och förordning samt gör en genomlysning av verksamhetens kompetens genom att inventera de kunskaper och drivkrafter som varje anställd besitter. Vi ger också exempel på ett steg-för-steg-program för det systematiska kvalitetsarbetet.

SYFTE
Syftet med kursen är att ledsaga deltagarna i rutinerna kring det systematiska kvalitetsarbetet och därmed göra arbetet tydligt och konkret. Det handlar också om att uppmärksamma dem om det arbetet de redan gör och att ge dem verktyg för att belysa detta och därmed se systematiken i det. 

MÅLGRUPP
Hela arbetslaget på förskolan.

MÅL
Efter genomförd kurs ska deltagarna känna sig stärkta i det systematiska kvalitetsarbetet. De ska ha en förståelse för allas ansvar i arbetet och hur barnens inflytande är det som hela tiden styr.

Efter genomförd kurs ska deltagarna kunna:
- använda sig av de kompetenser som finns i verksamheten
- ge barnen ett naturligt inflytande
- se systematiken i arbetet och hur det hela tiden påpgår

Deltagarna ska efter kursen även ha mycket god kännedom om:
- sitt eget och kollegornas ansvar i det systematiska kvalitetsarbetet
- hur de arbetar med barnkonsekvensanalyser
- hur de på bästa sätt kan ta tillvara vårdnadshavarnas inflytande
 
GENOMFÖRANDE
Kursen omfattar en heldag och förläggs på förskolan under en dag som FSO och förskolan kommer fram till gemensamt. 
 
Under dagen går vi igenom:
- Lagar och regler som styr arbetet
- Kompetensinventering
- Barns inflytande
- Vårdnadshavares inflytande
- Alla anställdas ansvar
- Steg-för-steg i det systematiska kvalitetsarbetet

Läs mer här om FSO:s utbildning i systematiskt kvalitetsarbete.

______________________________________

VIKTIG INFORMATION OM DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Enligt EU:s dataskyddsförordning ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det.

När du anmäler dig till en kurs/utbildning hos oss behöver vi av administrativa skäl lagra dessa uppgifter digitalt - i och med att du anmäler dig till en kurs/utbildning hos FSO samtycker du till att vi lagrar relevanta uppgifter digitalt.

De personuppgifter vi behandlar delas inte med någon extern part, utan används uteslutande för att administrera våra kurser/utbildningar. Naturligtvis kommer inte heller dessa uppgifter någonsin att överföras till ett land utanför EU.

Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
______________________________________
  
Pris:
Heldag 19.950 kr plus moms och reskostnader. Endast för medlemmar i FSO.

För mer information och anmälan maila till utbildning(a)fso.se.

Klicka här för betalningsvillkor


© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9