Det här är FSO - hela historien!

En mörk kväll i februari 1995 samlades 17 ordförande från olika föräldrakooperativ i Göteborg. Platsen var Polarnas förskola på Doktor Liborius gata. Anledningen till att man träffades var ett upprop om att lika villkor skulle gälla för såväl familjer som hade barn i fria förskolor som för dem som hade barn i kommunala. Denna kväll grundades Föräldra-kooperativens Samverkansorganisation, FSO. Föreningens uppdrag från medlemmarna är än i dag detsamma som bestämdes den kvällen på Guldheden, att vara en stark röst för de fria förskolorna.

De tidiga åren
FSO växte sakta. Även om frågorna var viktiga och intresset var stort var det ingen rusning till medlemskapet. Styrelsen arbetade helt ideellt. Mötena ägde rum på olika föräldrakooperativ runt om i Göteborg. På tripp trapp-stolar vid vaxduksbeklädda bord diskuterades lika villkor, ekonomisk ersättning och naturligtvis hur vi gör det bästa för våra barn.

Det första elddopet
År 2001 beslutade den då sittande regeringen att maxtaxa skulle införas i förskolan. Ett statsbidrag utlovades till de kommuner som införde maxtaxan. Nu ökade trycket på FSO. Det var viktigt att göra om bidragssystemet så att hänsyn även togs till de minskade föräldraavgifterna. Efter mycket förhandlande enades Göteborgs stad och FSO om en bidragsmodell som i mångt och mycket liknar den som i dag finns i skollagen. Den allra största förändringen var att lokalersättningen skulle bygga på kommunens genomsnittskostnad och inte på förskolans faktiska kostnad. Det sägs att reformen kostade Göteborg 44 miljoner kronor. Så mycket hade man tidigare sparat in på att föräldrakooperativen genom frivilligt föräldraarbete höll nere sina lokalkostnader.

En helt ny värld
Det kom ett brev. 2002 skrev förskolorna i Stenungsund till FSO och undrade om föreningen kunde hjälpa även dem med bidragsfrågorna. Det blev startskottet till en segdragen juridisk process där förskolorna och FSO gick segrande ur det hela. Även här sägs det att domsluten ligger till grund för hur dagens skollag är utformad. Nu spred sig ryktet om FSO. Under de kommande åren växte FSO organiskt, oplanerat, ostrategiskt men alltid där behovet fanns. Samtal kom från platser som Ulricehamn, Vänersborg och Öckerö. Men även från Mora, Umeå, Sjöbo och Gotland. 2002 startade också FSO:s föreståndarutbildning. Föreståndarutbildningen genomfördes sedan i princip årligen fram till 2009.

FSO:s vd Mimmi von Troil

Nästa steg
Trots den ökade arbetsbelastningen hade FSO:s styrelse och ordförande arbetat mer eller mindre ideellt under hela denna tid. Nu behövdes en större stabilitet och kontinuitet. 2007 anställdes föreningens dåvarande ordförande, Mimmi von Troil, som vd och kansliet förstärktes med ytterligare en halvtidstjänst. De första trevande stegen togs mot ett nyhetsbrev, FSO-Nytt. En annan stor händelse var att föreningen fick en hemsida, ett ansikte mot omvärlden! Ungefär samtidigt formuleras också en vision, eller snarare en värdegrund, för föreningens fortsatta arbete: Att med ett barnperspektiv arbeta för alla barns lika rätt till utbildning oavsett huvudman. Barnperspektivet skulle utgöra grunden för föreningens ställningstaganden i olika frågor.

Nu sker också utvecklingen och mognaden i allt snabbare takt. FSO deltog i Utbildningsdepartementets referensgrupp för revideringen av Läroplanen. Föreningen bytte också namn, från Föräldrakooperativ till Fria förskolor. Det var ett naturligt steg för att spegla den medlemskader som föreningen hade fått. FSO blev också en självklar remissinstans till bland annat Utbildningsdepartementet.

För att svara mot medlemmarnas behov utvecklades fler utbildningar och kurser. Kvällskurser i arbetsmiljö och styrelsekunskap. Utbildningar dagtid i smitta och hygien, krishantering och inspirationsföreläsningar. Föreningen fick projektbidrag från EU att arbeta med genusperspektivet i förskolan. Rådgivningssamtalen ökade. Likaså resorna. För kansliets personal har det alltid varit viktigt att komma till medlemmarna. Därför ökar också antalet utbildningar ute på medlemsförskolorna.

Andra elddopet
2010 fick Sverige en ny skollag och en reviderad läroplan. För FSO innebar detta högtryck på det lilla kansliet. Föreståndarutbildningen gjordes om. Utvecklades, omarbetades, fördjupades och stämdes av mot både skollag och läroplan. I dag är detta FSO:s flaggskeppsutbildning – befattningsutbildning för rektorer. Det är en kurs som omfattar tio heldagar under sex månader. En ny kurs i huvudmannens ansvar togs fram och över 250 förskolor runt om i landet har sedan 2010 fått sig en duvning i vad den nya skollagen säger om huvudmannens ansvar.

2013 fyllde FSO 18 år. Vi blev myndiga. Kansliet utökades med två tjänster i januari. Ombord klev Christopher Buchholz, garvad journalist och informatör, och Catarina Ranäng, med fler år i förskolan än FSO har funnits. FSO-Nytt har utvecklats och är i dag ett uppskattat digitalt nyhetsbrev som utkommer drygt 20 gånger per år, direkt ned i förskolornas e-brevlådor. En helt ny informationskanal har också tagits fram; FSO-Bladet, medlemstidningen som utkommer fyra gånger per år. Allt detta är Christophers förtjänst. Med Catarina har FSO utvecklat områden kring pedagogisk rådgivning och systematiskt kvalitetsarbete. Till kansliet har också Gabrielle Göthberg von Troil anslutit. Gabrielle är administrativt ansvarig och är även projektledare för såväl Rikskonferensen för förskolerektorer som för FSO-dagen.

Visionen
Visionen och värdegrunden – barnperspektivet – är i dag lika levande som då det formulerades. Numera jobbar Mimmi med frågor som barns säkerhet och har aktivt deltagit i referensgruppen till betänkandet Fri att leka och lära (barns säkerhet i förskolan). Begrepp som aktiv riskbedömning och lockdown är nya områden som FSO arbetar för att utveckla. Med fyra personer som kan svara i FSO:s nya växel höjer föreningen servicegraden mot medlemmarna. Rådgivning och stöd till rektorer, ordförande, styrelseledamöter och anställda inom de fria förskolorna har varit och utgör basen i föreningens verksamhet. Nu är grunden som FSO står på densamma som när föreningen bildades för drygt 18 år sedan. Barnperspektivet, lika villkor och medlemsnytta är grunden för FSO:s verksamhet i dag och i morgon. Att alltid ha barnets bästa för ögonen. Att utmana och ifrågasätta. Att stödja och utbilda. Att vara en stark och tydlig röst som talar för de fria förskolorna i Sverige och för alla barn som har sin vardag i dessa förskolor – det är FSO:s mission.

Från 2019 välkomnar FSO förutom förskolor också skolor, fritidshem och pedagogisk omsorg bland sina många idéburna fria medlemmar.

Därför kallar sig också FSO för en medborgarrättsorganisation för de minsta medborgarna.


© Copyright FSO

201512251451053172LpnMqsb9