Stöd för genomförande av årsstämma

För både ekonomiska föreningar och aktiebolag gäller följande:
Stämman kan hållas utan att medlemmar/ägare är fysiskt närvarande. Stämman kan genomföras på telefon och/eller genom videokonferens. Stämman måste ledas från den ort där styrelsen har sitt säte. Det krävs också att stämman godtar dessa mötesformer.

Bolagsstämma kan också genomföras per capsulam*. För att Bolagsverket ska godkänna detta måste samtliga medlemmar/ägare skriva under detta.

Stämman måste hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Inga anstånd kommer att lämnas av Bolagsverket.

Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
Regeringen beslutade 26 mars 2020 om en lagrådsremiss för tillfälliga åtgärder vid årsstämmor med anledning av covid-19.
Lagen föreslås träda i kraft den 15 april 2020 och upphöra att gälla vid utgången av 2020. Riksdagen har ännu inte beslutat att anta detta som lag.

Förslaget i korthet:

För ekonomiska föreningar
Trots vad som anges i lagen om ekonomiska föreningar (SFS 2018:672), och oavsett vad som står i stadgarna, får en styrelse besluta:
- att medlemmarna har rätt att anlita ombud som inte ingår i den "normala" kretsen för vilka som får agera ombud,
- att ombud vid stämman får företräda mer än tre medlemmar,
- att medlemmarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post (formulär ska tillhandahållas på föreningens webbplats minst en vecka närmast före stämman samt dagen för stämman).

För aktiebolag
Trots vad som anges i aktiebolagslagen (SFS 2005:551), och även om det inte anges i bolagsordningen och utan att det anges i kallelsen, får styrelsen besluta:
- om insamling av fullmakter (fullmaktsformulär ska hållas tillgängligt på bolagets webbplats under minst en vecka närmast före stämman och dagen för stämman),
- att aktieägarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post (här gäller samma skyldighet när det gäller tillhandahållandet av formulär som vid fullmakt).

*per capsulam = innebär att besluten på stämman fattas utan att aktieägarna träffas fysiskt vid ett sammanträde. Besluten ska dokumenteras skriftligt.

Ladda ned sidan som PDF


© Copyright FSO

201512251451053172LpnMqsb9