FSO:s rekommendationer kring covid-19

(Uppdaterad 2020-12-17 – de nya uppdateringarna är markerade med *)

Var noga med att föra en nära och förtroendefull dialog med vårdnadshavarna för att förhindra smittspridning av corona/covid-19.

Förhindra smittspridning

* - Tvätta händerna, använd handsprit, hosta/nys i armvecket, håll avstånd, använd munskydd när du inte kan hålla avstånd, vädra ofta - rädda liv!

- Barn eller anställda som uppvisar minsta symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma. Med symtom avses snuva, hosta, ont i halsen och/eller feber.

* - Anställda som har covid-19-smitta hemma ska inte arbeta i förskolan, fritidshemmet eller pedagogiska omsorgen.

- För att förhindra smittspridning bör, utifrån en försiktighetsprincip, barn som har sjuka syskon och/eller vårdnadshavare hållas hemma.

* - Barn ska så långt det är möjligt lämnas och hämtas utomhus. Vårdnadshavare och/eller syskon samt andra släktingar och vänner som har symtom eller är sjuka ska inte följa med till förskolan. Vid hämtning/lämning inomhus, begränsa antalet vårdnadshavare i hallen, både vårdnadshavare och personal ska då använda munskydd.

- Om ett barn blir sjukt på förskolan ska barnet isoleras från den övriga barngruppen i avvaktan på att vårdnadshavare hämtar barnet. Personal i riskgrupp ska inte ta hand om barn som uppvisar symtom på covid-19-smitta.

- Personal som tar hand om barn med misstänkt covid-19-smitta ska i avvaktan på att barnet hämtas använda personlig skyddsutrustning som munskydd och/eller visir.

* - Skyddsutrustning (t ex handskar, munskydd, visir) ska användas i situationer som så kräver.

- Barn kan återgå till förskolan, fritidshemmet eller pedagogiska omsorgen även om de har kvarvarande torrhosta och lätt snuva när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

- Arbetsgivaren är skyldig att göra en riskbedömning av arbetsförhållandena och smittorisker på förskolan. Om en anställd exponeras för covid-19 ska arbetsgivaren dokumentera och anmäla händelsen till arbetsmiljöverket. Kontakta smittskyddet i din region för aktuella förhållningsregler när det gäller karantän.

* - Den dagliga verksamheten ska i möjligaste mån bedrivas utomhus. Så långt det är praktiskt möjligt ska verksamheten tillämpa social distansering, såväl utomhus som inomhus. FSO avråder just nu från sammankomster som föräldramöten, utvecklingssamtal, personalmöten etc.

* Skyddsutrustning

FSO rekommenderar att samtliga förskolor säkerställer att man i förskolan har tillgång till personlig skyddsutrustning, det vill säga munskydd, visir och handskar. Det är också viktigt att tillgången på tvål och handsprit är säkerställd.

Mat i förskolan

* De förskolor som köper in mat från extern leverantör bör se till att man har ett beredskapslager av matvaror (t ex pasta, pizza och andra frysvaror, konserver, grönsaker mm) i händelse av att förskolans leverantör inte kan fullfölja sina leveranser på grund av coronapandemin. Tänk på att många restauranger också kan komma att ha stängt eller begränsat öppethållande.

Permitterade vårdnadshavare

Vårdnadshavare som permitteras av sin arbetsgivare ska betraktas som fortfarande arbetande. Som permitterad står man fortfarande till sin arbetsgivares förfogande och kan kallas in med kort varsel. FSO rekommenderar att barn till permitterade även fortsättningsvis erbjuds plats.

Samarbete mellan förskolor

FSO rekommenderar att FSO:s medlemmar initierar samarbete med andra medlemmar i närområdet för att på så sätt säkra att så många barn som möjligt får möjlighet att fortsätta att gå till förskolan, om deras egen förskola tvingas stänga eller dra ned på verksamheten. FSO har på hemsidan en förteckning (lösenordsskyddad) över samtliga medlemmar med kontaktuppgifter. Exempel: Förskola A; en pedagog, 10 barn, förskola B; en pedagog, tre barn. Förskola A skulle riskera stängning på grund av för få pedagoger. Genom samarbete kan bägge förskolorna erbjuda omsorg under ett gemensamt tak – eller i parken. FSO rekommenderar mindre barngrupper, så långt det är möjligt.

Kartläggning av samhällsviktiga yrken

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har tagit fram riktlinjer som rör samhällsviktiga funktioner och yrken. Det är viktigt att förskolorna har genomfört en kartläggning bland sina vårdnadshavare så att man har en klar bild av vilka barn som ska erbjudas omsorg i händelse av att förskolorna tvingas stänga. Familjer där bägge vårdnadshavarna har samhällsviktiga yrken kan komma att prioriteras för plats inom förskolan.

Av MSB särskilt utpekade samhällsviktiga sektorer
- energiförsörjning,
- finansiella tjänster,
- handel och industri,
- hälso- och sjukvård samt omsorg,
- information och kommunikation,
- kommunalteknisk försörjning,
- livsmedel,
- militärt försvar,
- offentlig förvaltning,
- skydd och säkerhet,
- socialförsäkringar,
- transporter.

Vilka enskilda personer i dessa sektorer som ska betraktas arbeta med samhällsviktig verksamhet, och som även fortsatt ska erbjudas barnomsorg, kommer sannolikt att bli upp till arbetsgivarna att besluta.

Stängning av verksamheten – regeringsbeslut

Riksdagen har gett regeringen möjlighet (förordning (FM 2020:115) att stänga landets skolor och förskolor om arbetet mot smittspridning kräver det. Om ett sådant beslut fattas övergår omsorgsansvaret till barnets hemkommun. Det finns möjlighet för kommunen att sluta avtal med enskilda huvudmän för att dessa fortsatt ska erbjuda omsorg till de barn som ingår i någon av följande två kategorier:

1) Barn vars vårdnadshavare arbetar i särskilt utpekade samhällsviktiga sektorer.
2) Barn som av psykiska, fysiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskolan.

Stängning eller neddragning av verksamheten – eget beslut

En huvudman kan med kort varsel med anledning av covid-19 besluta om stängning av verksamheten. Riksdagen har fattat beslut om förordningen FM 2020:115 (se ovan) som behandlar utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.
En huvudman kan besluta om stängning i följande fyra fall:
1. En så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av covid-19 att det inte går att bedriva
verksamheten,
2. Efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning,
3. Verksamheten ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara avspärrat enligt
smittskyddslagen (2004:168),
4. På grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Ett beslut om stängning måste vara väl underbyggt och utgå från barnens bästa. Beslutet ska dokumenteras och ansvarig tillsynsmyndighet ska informeras om beslutet. Beslutet bör omprövas dagligen. Beslut som huvudmannen och rektorn fattar kan komma att prövas av tillsynsmyndighet, för en granskning av om skollagstiftningen följs. Därför är det viktigt att tänka på hur de beslut som fattas motiveras, och att de åtgärder som vidtas innebär rimliga avvägningar och tillgodoser barns och elevers rättigheter.

I en situation då det kan vara aktuellt med en stängning av verksamheten på grund av personalbrist på grund av covid-19 har huvudmannen skyldighet att erbjuda omsorg till de vårdnadshavare som arbetar, och då särskilt inom samhällsviktiga funktioner (se ovan). FSO anser att ett bättre alternativ till hel stängning av verksamheten på grund av personalbrist är att tillfälligt begränsa vissa barns deltagande i verksamheten. I första hand handlar det om att vädja till vårdnadshavare, men i ett akut läge kan det vara nödvändigt att fatta beslut om begränsningar i omsorgstiden. I det akuta läge som Sverige befinner sig är det därför viktigt att förskolan har identifierat de personer som har samhällsviktiga funktioner för att kunna erbjuda dem förtur till omsorg.

FSO rekommenderar följande ordning avseende hemförlovning:

- Barn till föräldralediga ombeds att stanna hemma
- Barn till arbetssökande ombeds att stanna hemma
- Barn till vårdnadshavare som kan arbeta hemifrån och därmed ha barnen hemma ombeds att stanna hemma.

Obs!
FSO får många frågor kring våra rekommendationer gällande covid-19. Folkhälsomyndighetens rekommendationer är framtagna i syftet att BROMSA smittspridningen. FSO:s rekommendationer handlar om att BEGRÄNSA smittspridningen.

Det handlar om flera delar: Barnens rätt till förskola är en av dem. När pedagoger skyddas från smitta kan förskolan hålla öppet för alla barn och slipper begränsa eller stänga verksamheten. Sjuka barn eller vuxna i förskolan innebär en högre risk för sjukskrivningar. 

Det handlar också om ekonomi. Vissa kommuner erbjuder plats på kommunala förskolor när den ordinarie förskolan, på grund av personalbrist, tvingas stänga tillfälligt. Det innebär att barnen kan placeras ut på olika ställen. Det kan också innebära att bidraget för barnet under den tiden tillfaller den kommunala förskolan. Den fristående verksamheten kan alltså mista bidraget under denna period.

Arbetsmiljö är också en viktig del. Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa. Det innebär att barn som lämnas till förskolan med sjukdomssymtom, eller har familjemedlemmar som är sjuka i covid-19, blir en ökad risk i arbetsmiljön.

Observera att det alltid är huvudmannen som beslutar om vilka rekommendationer som ska följas och
vilka åtgärder som ska vidtas.

Skriv ut denna sida som pdf© Copyright FSO

201512251451053172LpnMqsb9