Huvudmannaansvar - allmän

Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att förskolan arbetar som det beskrivs i skollagen och i läroplanen för förskolan. Huvudmannens ansvar har skärpts och en tydlig sanktionstrappa har införts. Bland annat ska huvudmannen se till att det finns skriftliga rutiner för klagomålshantering och dokumentation vad gäller arbetet mot kränkande behandling. Skollagen och läroplanen garanterar vårdnadshavarnas inflytande över utbildningen.

Att förstå hur skollagen är tänkt att fungera är viktigt om förskolan ska kunna erbjuda en god kvalitet på det pedagogiska arbetet och förskolan ska bli godkänd vid kommunens tillsyn. Skollagen kräver att det ska bedrivas ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer, alltså både i verksamheten och på huvudmannanivån. 

Det är inte alltid lätt att hitta och förstå vad lagtexter innebär rent konkret för dig som arbetar i eller är huvudman för en fristående förskola. Denna kurs reder ut begreppen och frågetecknen kring både ditt och huvudmannens ansvar.

Kursen innehåller en översiktlig genomgång av gällande lagstiftning såsom miljöbalken, diskrimineringslagen, lagen om skydd mot olyckor med flera. Dessutom innehåller kursen en övergripande genomgång av planer som krävs till ovanstående lagstiftning

Kursen omfattar även en fördjupad genomgång av skollagen med särskilt fokus på:

- Huvudmannaansvaret, bidragsfrågor och rättigheter/skyldigheter för huvudmannen,
- Genomgång av skolförordningens 14 kap och vad det innebär för huvudmannen,
- Huvudmannens ansvar för systematiskt kvalitetsarbete och hur detta kan bedrivas kopplat till styrelsearbetet.

SYFTE
Syftet med kursen är att deltagarna får en tydlig bild av vad ansvaret som huvudman innebär, och att skapa förståelse för, och medvetenhet om, den omfattande mängd lagar och förordningar som reglerar förskolan. Kursen syftar också till att skapa förståelse för vikten av arbetet med systematiskt kvalitetsarbete på huvudmanna nivå. 

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till styrelseledamöter (även blivande sådana) samt förskolechefer.

MÅL
Efter genomförd kurs ska deltagarna vara väl rustade att ta det ansvar som åligger en huvudman. Deltagarna ska ha en allmänjuridisk översiktlig kunskap om vilka lagar och förordningar förutom skollagen som styr verksamheten i förskolan och huvudmannens ansvar. Vidare ska deltagarna vara väl bekanta med vilka planer som styr förskolan, delegationsbeslut och konsekvenser av dessa. 

Efter genomförd utbildning ska deltagarna kunna:
- ansvara för att alla barn får en likvärdig och rättssäker utbildning
- ansvara för att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå
- upprätta rutiner och handlingsplaner utifrån den lagstiftning som styr förskolan

Deltagarna ska även ha mycket god kännedom om:
- verksamhetens systematiska kvalitetsarbete, dess planering, genomförande och betydelse för verksamhetsutvecklingen
- vilka krav skollagen ställer kring arbetet mot diskriminering och kränkande behandling samt vilket ansvar som åligger både huvudman och förskolechef
- förebyggande säkerhetsarbete i förskolan genom risk- och sårbarhetsanalys
- huvudmannens rättigheter gentemot kommunen utifrån skollag och skolförordning
- sanktionstrappan

GENOMFÖRANDE       
Kursen omfattar fyra timmar inklusive paus och genomförs årligen fredag vecka 36. Utbildningsorter är Göteborg, Stockholm eller Malmö efter roterande schema. 

Nästa kurstillfälle:
Fredagen den 5 oktober på hotell Scandic Crown i Göteborg.
Sista anmälningsdag 4 september.

Pris:
1.995 kr + moms per person för medlemmar i FSO, KFO, Arbetsgivaralliansen och Idéburna skolors riksförbund.
2.495 kr + moms per person för övriga.

I priset ingår kaffe och smörgås samt all dokumentation.

Vid anmälan uppge:
Deltagarens namn, förskolans namn, adress och organisationsnummer
Ange också medlemsnummer vid anmälan (gäller ej FSO-medlemmar).

Observera att anmälan är bindande.

För anmälan maila till utbildning(a)fso.se.

Klicka här för betalningsvillkor
© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9