Systematiskt säkerhetsarbete SSA

FSO rekommenderar att huvudmannen och verksamheten har tydliga rutiner som säkerställer både barnens och de anställdas säkerhet. FSO rekommenderar att huvudmannen och verksamheten arbetar med ett systematiskt säkerhetsarbete (SSA) som ger en samsyn kring huvudmannens och rektorns respektive ansvar. I ett systematiskt säkerhetsarbete ingår att kontinuerligt arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser.

Huvudmannen har ansvar för verksamheten och att barnen erbjuds en trygg och säker miljö, skollagen 2 kap 8 § samt 8 kap 8 §. Arbetsgivarens ansvar avseende arbetsmiljön regleras i arbetsmiljölagen.

I SSA ingår följande planer:
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Kris
Arbetsmiljörond (SAM)
Barnskyddsrond
Rutiner för inrymning (barns/anställdas säkerhet vid yttre hot)

Hänsyn ska tas till:
Lokalernas beskaffenhet
Utemiljö

Ska även inkludera rutiner vid utflykter

Barnkonsekvensanalys (BKA) ska finnas med som en naturlig del i utvärdering och bedömning av åtgärder. Både huvudmannen och verksamheten ska kontinuerligt arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser så att riskminimering uppnås och rätt prioriteringar av resurser görs.

Reviderat 2019-08-28
© Copyright FSO

201512251451053172LpnMqsb9