Besked från FSO:

Svara inte på enkäten från Indikator

De fria förskolorna i Göteborgsområdet har från ett privat företag, Institutet för Kvalitetsindikatorer i Göteborg AB (nedan benämnt ”Indikator”), fått en uppmaning att inrapportera deltagarlistor till den så kallade Förskoleenkäten 2018. Indikator uppger att man har Göteborgs Stads uppdrag att samla in uppgifter på individnivå när det gäller barnen och även viss information om föräldrarna (barnens namn, födelseår och vårdnadshavarnas e-postadresser).

För alla fria förskolor är det viktigt att tänka på att skydda den personliga integriteten för såväl barn som vårdnadshavare. Detta innebär bland annat att förskolan inte ska lämna ut personuppgifter till ett företag eller kommun utan att det finns en rättslig skyldighet till detta, eller att vårdnadshavarna har gett ett uttryckligt samtycke till att personuppgifterna utlämnas för det aktuella syftet. 

FSO har låtit genomföra en extern juridisk granskning av vilken det inte har framkommit att det finns något rättsligt stöd för att lämna ut de begärda personuppgifterna till Indikator inom ramen för Förskoleenkäten 2018. Bland annat bedöms inte Förskoleenkäten 2018 omfattas av lagstiftningen som berör statistikinsamling, i motsats till exempelvis SCB:s årliga enkät. Ett utlämnande utan samtycke bedöms vidare strida mot dataskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär således att förskolan bara får lämna ut begärda personuppgifter om berörda vårdnadshavare och barnen till Indikator om samtycke finns. 

Vi rekommenderar alla våra medlemmar som fått frågan från Indikator att meddela dem att begärda uppgifter inte kan lämnas ut om de inte inkommer med ett skriftligt samtycke från berörda vårdnadshavare till att personuppgifterna får utlämnas till Indikator för att användas för Förskoleenkäten 2018. 

För er information kommer FSO även att ha kontakt med Indikators uppdragsgivare, Göteborgs Stad, i frågan.

Ovanstående juridiska granskning har på FSO:s uppdrag genomförts av integritetsexperten advokat Lars Melin vid advokatfirman Lindahl i Göteborg.
© Copyright FSO 

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9