Rekommendation om sparande av barnens närvarotider

Barns närvarotider omfattas av kravet på skydd av personuppgifter så som det anges i dataskyddsförordningen. Det innebär att barns närvarotider endast får sparas om:

- vårdnadshavarna har gett sitt godkännande,
- det finns särskilt uttryckligt angivna och berättigade ändamål såsom stöd för schemaläggning och planering av personalnärvaro,
- det är en del i det systematiska kvalitetsarbetet (vilket även inkluderar eventuella ansökningar om tilläggsbelopp, skollagen 8 kap 23 § och anmälan enligt socialtjänstlagen 14 kap 1 §).

För att förskolan ska kunna upprätthålla en god säkerhetsnivå behöver barnens närvaro/frånvaro registreras dagligen. Detta är dock inte entydigt med att uppgifterna ska sparas. 

FSO rekommenderar att barns närvarotider endast sparas i den utsträckning de behövs för verksamhetens uppdrag. Förskolan ska ha tydliga rutiner för hur och när gallring ska ske. 

Förskolan har rätt till bidrag enligt skollagen 8 kap 21–22 §§. Förskolan ska då kunna styrka att visst barn finns inskrivet i verksamheten. Däremot omfattas inte Förskolan inte av närvaroplikt varför det saknas stöd för krav på att barns närvaro ska sparas överhuvudtaget.

Vårdnadshavare har för barns räkning rätt enligt dataskyddsförordningen att kontakta förskolan för att få ut information om de uppgifter som är lagrade om barnet, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att förskolan begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av aktuella uppgifter.


Reviderat 2018-05-23


© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9