Rekommendation om sparande av barnens närvarotider

Barns närvarotider omfattas av kravet på skydd av personuppgifter så som det anges i Personuppgiftslagen 9 §. Det innebär att barns närvarotider endast får sparas om:

- vårdnadshavarna har gett sitt godkännande,
- det finns särskilt uttryckligt angivna och berättigade ändamål såsom stöd för schemaläggning och planering av personalnärvaro,
- det är en del i det systematiska kvalitetsarbetet (vilket även inkluderar eventuella ansökningar om tilläggsbelopp, skollagen 8 kap 23 § och anmälan enligt socialtjänstlagen 14 kap 1 §).

För att förskolan ska kunna upprätthålla en god säkerhetsnivå behöver barnens närvaro/frånvaro registreras dagligen. Detta är dock inte entydigt med att uppgifterna ska sparas. 

FSO rekommenderar att barns närvarotider endast sparas i den utsträckning de behövs för verksamhetens uppdrag. Förskolan ska ha tydliga rutiner för hur och när gallring ska ske. 

Förskolan har rätt till bidrag enligt skollagen 8 kap 21–22 §§. Förskolan ska då kunna styrka att visst barn finns inskrivet i verksamheten. Däremot omfattas inte Förskolan inte av närvaroplikt varför det saknas stöd för krav på att barns närvaro ska sparas överhuvudtaget.
 

Reviderat 2017-11-28


© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9