Råd till personal inom förskola/pedagogisk omsorg beträffande anmälningsplikten

Enligt skollagen 29 kap 13 § samt socialtjänstlagen 14 kap 1 § är envar som är anställd i förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem skyldig att till socialtjänsten anmäla om man känner oro eller misstanke om att ett barn far illa. Förskolechefen har ett särskilt ansvar (se bifogad dom nedan). Detta förtar inte varje anställds skyldighet att göra anmälan. Det är viktigt att komma ihåg att bevisbördan inte åligger förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem, utan bedömning ska göras av socialtjänsten. 

Förslag till handlingsplan
OM DU SER ATT BARNET BETER SIG PÅ ETT SÄTT SOM GÖR DIG OROLIG ELLER OM DU HAR MISSTANKE OM ATT ETT BARN FAR ILLA

• Var noga med sekretessen. Inga vårdnadshavare eller barn ska få vetskap om dina iakttagelser. Oavsett driftsform ska huvudmannen aldrig informeras. Endast berörda pedagoger ska informeras. Om din verksamhet har samverkansavtal med annan fristående huvudman måste denna del regleras i samverkansavtalet samt i kontrakten med vårdnadshavarna.

• Diskutera med berörda pedagoger vilka iakttagelser av barnet som har gjorts.

• För noggranna anteckningar om vad barnet säger och gör, med datum och tidpunkt för varje iakttagelse. Vid behov görs en pedagogisk kartläggning av barnet.

• Om du arbetar i en organisation där det finns en förskolechef ska denne informeras skyndsamt. Förskolechefen har ett särskilt ansvar att omgående göra en anmälan till socialtjänsten. Om ni är oense är varje anställd individuellt skyldig att göra en anmälan.

• Känner du dig osäker kan rådfråga socialtjänsten anonymt. En rådfrågning är ingen anmälan så länge man inte uppger sitt eget, förskolans eller familjens namn. Det är du som fattar beslut om en anmälan ska göras, men socialtjänsten kan säga vad de tycker att du bör göra.

• Finns misstankar om sexuella övergrepp, barnmisshandel eller könsstympning ska vårdnadshavarna inte informeras vare sig innan en anmälan görs eller i efterhand. Det skulle kunna försätta barnet i en riskabel situation och kan försvåra socialtjänstens och polisens utredningsarbete. Rådgör med socialtjänsten om ni är tveksamma.

Socialtjänsten ska alltid göra en omedelbar skyddsbedömning när en anmälan avseende ett barn har kommit in (11 kap 1 a § SoL). Skyddsbedömningen ska göras samma dag anmälan kommer in eller senast dagen efter.

• Om socialtjänsten bedömer det som lämpligt att vårdnadshavarna informeras, bokar ni tid för ett gemensamt möte där personalen och familjen tillsammans träffar någon från socialtjänsten. Du kan uppge att din kunskap inte längre räcker till utan du har bett om kompletterande hjälp från en socialsekreterare för att tillgodose barnets behov. Mötet kan hållas i förskolans lokaler efter stängningsdags.

Länk till
Socialstyrelsens handbok "Anmäla oro för barn"

Reviderat 2017-11-28

© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9