Rekommendationer för kö och intagning

Enligt skollagen ska fristående förskolor som erhåller bidrag från kommunen vara öppna för alla barn som ska erbjudas plats på förskola, Skollagen (SL) 8 kap 3–7 §§ samt 18 §. Vissa undantag medges dock. (Prop. 2009/10:165).

Skollagen reglerar även principerna för urval om inte alla kan beredas plats, SL 8 kap 19 §. Huvudprincipen för urval* ska vara anmälningsdatum. Däremot medges undantag från huvudprincipen. Exempel på undantag som har ansetts vara godtagbara av regeringen är syskonförtur, geografisk närhet och verksamhetens särskilda karaktär**. Då huvudmannen har ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och läroplanen samt att barngruppen har en lämplig storlek och sammansättning medges ytterligare två undantag från huvudregeln. Dessa undantag är barnets ålder*** och barnets eget behov SL 2 kap 8 § samt 8 kap 8 §. Beslut om intagning (urval) som inte följer huvudregeln ska alltid dokumenteras, en barnkonsekvensanalys bör göras och det ska finnas en beslutsmotivering med referens till vilka undantag som har gjorts. Vid tillsyn ska förskolan kunna visa på hur man följer huvudprincipen samt vilka undantag som gjorts SL 26 kap 4 och 7 §§.

*Här vilar ansvaret på lägeskommunen i samband med ansökan om godkännande SL 2 kap 5 § andra stycket. Det innebär att kommunen vid beslut om godkännande ska ha granskat hur urvalet ska ske. Det ger inte kommunen rätt att i efterhand ändra reglerna. Av förarbeten och praxis framgår att godtagbara grunder är syskonförtur, geografisk närhet och anmälningsdatum.

** Särskilda karaktär – i kommentarerna till skollagen exemplifieras detta som barn vars föräldrar är medlemmar i ett föräldrakooperativ eller barn till anställda hos ett visst företag.

*** ”Inom bland annat förskolan och grundskolan får man behandla barn och elever olika utifrån ålder, det vill säga dela in dem i grupper eller klasser. Det kan vara tillåtet med särbehandling som har samband med ålder inom övriga utbildningsområdet om det har ett berättigat syfte och om de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Det kan till exempel handla om att ha en lägsta ålder för antagning”.
Från Diskrimineringsombudsmannens (DO:s) hemsida


Klicka här för checklistor om köhantering och placering.


Reviderat 2017-11-28


© Copyright FSO Fria förskolor  

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9