Rekommendation för registerkontroll

Personal
Vid erbjudande om anställning ska personen alltid uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister. Utdraget får inte vara äldre än tolv (12) månader. Förskolan ska på anställningskontraktet dokumentera att uppvisandet har skett, datum samt signatur. Utdraget i original ska alltid återlämnas till den anställde.

FSO rekommenderar att Förskolan gör en tjänsteanteckning om att utdraget har uppvisats och avråder därför från att Förskolan sparar en kopia av utdraget[1]. 

Det finns inget lagstöd för att utdraget ska lämnas i ett obrutet kuvert till Förskolan. 

Får förskolan kräva in utdrag ur belastningsregistret av vårdnadshavarna?

Ibland uppstår frågan om Förskolan har rätt att kräva att vårdnadshavare ska lämna in utdrag ur polisens belastningsregister. Svaret är att en sådan begäran inte har något som helst stöd i lagstiftningen utan snarare tvärtom. Den enskilda förskolan kan göra sig skyldig till brott mot dataskyddsförordningen och ELF (Lagen om ekonomiska föreningar). Detta innebär att inte heller kommunen som tillsynsmyndighet har rätt att ställa sådana krav på förskolan.

Utdrag ur polisens belastningsregister får BARA begäras när någon erbjuds ANSTÄLLNING. Lag 2000:873. Vårdnadshavare som gör arbetsinsatser, exempelvis jour, gör detta som medlemmar (medlemsinsats) i en ekonomisk eller ideell förening och inte som anställda[2]. Detta under förutsättning att medlemmarna inte erhåller lön, semesterersättning eller annan gratifikation (vilket är skattepliktigt och inkomstuppgift ska skickas till medlemmen samt förskolan skall erlägga arbetsgivaravgift mm).
 

[1] ”Om en person som lämnat ett obligatoriskt registerutdrag begär det, måste registerutdraget återlämnas i original. Samtidigt måste det kunna styrkas i efterhand att lagen följts och att utdraget verkligen visats upp när någon anställts, anlitats eller tagits emot i de verksamheter som täcks av registerkontroll. Detta görs till exempel genom att ta en kopia pa? utdraget eller genom en tjänsteanteckning som sparas.”
(Skolverket Juridisk vägledning Registerkontroll av personal)

2 ”Av förarbetena framgår att ytterligare personer som är undantagna är föräldrar som deltar i verksamheter där deras egna barn vistas, exempelvis vid föräldrakooperativ, barns och elevers personliga assistenter samt vuxna familjemedlemmar till dagbarnvårdare.”
(Skolverket Juridisk vägledning Registerkontroll av personal)

 
Reviderat 2017-05-09


© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9