Chefens huvudvärk

- Kommunikativt ledarskap

Rektornspelar en nyckelroll i förskolan. Att kombinera ett formellt chefskap med ett gott ledarskap är komplext. Att efterleva krav i skollagen, arbetsmiljölagen eller diskrimineringslagen samtidigt som man arbetar som en jämställd kollega i arbetslaget är en stor utmaning. I skollagen anges att huvudmannen ansvarar för den yttre organisationen. Rektors ansvar anges i både skollagen[1] och i läroplanen för förskolan 2.7.

Att hitta balansen i att vara både chef och kollega är oftast inte enkelt. Vad säger skollagen egentligen och hur förhåller jag mig till formalia? Hur ser en delegation ut och vad betyder det egentligen? Hur ser jag till att inte att inte krypskyttar, minor och tanks försvårar samarbetet i arbetslaget och begränsar allas möjlighet till utveckling? Hur kan jag använda kunskaper om gruppdynamik för att få mina medarbetare att arbeta mera professionellt och lägga sin energi på rätt saker? Hur hittar jag själv en balans mellan chef och ledare?

Under en heldag tillsammans med andra rektorer ges deltagarna möjlighet att fundera och utforska sitt eget ledarskap.

SYFTE
Syftet med kursen är att öka kunskapen kring vikten av tydligt ledarskap och kommunikation, både med medarbetare men också med vårdnadshavare. Genom case-metoden tydliggörs skillnaden mellan formellt chefskap och aktivt ledarskap och vikten av det senare. Kursen behandlar även frågor som gruppdynamik, kommunikationsbaserat ledande och hur man som ledare kan identifiera styrkor i arbetslaget.

Kursen betonar en aktiv handlingsinriktad ledning av verksamheten. Deltagarnas egna erfarenheter är viktiga utgångspunkter för utbildningens innehåll och upplägg. 

MÅLGRUPP
Rektorer och andra med ledande befattning inom förskolan.

MÅL
Efter genomförd kurs ska deltagarna känna sig stärkta i sitt ledarskap. Deltagarna ska ha en god förmåga att, genom att analysera sitt eget ledarskap, skapa goda förutsättningar för att leda arbetslaget. 

Efter genomförd kurs ska deltagarna kunna:
- analysera sitt eget ledarskap
- applicera case-metodiken på den egna arbetsplatsen
- använda ett situationsbaserat ledarskap

Deltagarna ska efter kursen även ha mycket god kännedom om:
- formella krav på chefskap som exempelvis arbetsmiljö, kränkningsutredning och delegation
- olika modeller kring gruppdynamik
- vikten tydliga roller och ansvarsfördelning
- olika metoder för samtalsteknik och konflikthantering

Ingen förberedelse behövs för kursen, men vi hör gärna exempel på situationer när vi under dagen diskuterar i smågrupper.

GENOMFÖRANDE
Kursen omfattar en heldag och genomförs i Göteborg, Stockholm eller Malmö efter roterande schema. 

Nästa kurstillfälle:


Pris:
2.770 kr plus moms per person för medlemmar i FSO och Arbetsgivaralliansen. 
3.380 kr plus moms per person för övriga.

I priset ingår kaffe/lunch/kaffe samt dokumentationen från dagen och kursintyg. Heldag förlagd i konferenslokal - minst 15 deltagare.


För anmälan och mer information maila till utbildning(a)fso.se

Observera att anmälan är bindande.
______________________________________


Klicka här för betalningsvillkor

Så här behandlar FSO dina personuppgifter.


© Copyright FSO

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9