SSA - Systematiskt säkerhetsarbete


Huvudmannen för förskolan är ansvarig för att barnen har en trygg och säker miljö. Därmed åligger det huvudmannen att i samråd med förskolechefen besluta om vilka säkerhetsrutiner som behöver finnas på förskolan. I dag ställs endast krav på att huvudmannen kontinuerligt genomför SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete) och att man som arbetsgivare kontinuerligt arbetar med SAM (Systematiskt Arbetsmiljöarbete). Sammantaget talar vi i dag om att i förskolan bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete, SSA, för att säkra vardagen för såväl barn som personal. I detta ingår att arbeta förebyggande både inne i förskolan och ute, att vara säker på hur man genomför både utrymning och inrymning.

En förskola är inte isolerad från sin omvärld utan måste förhålla sig till sitt omgivande samhälle.
- Det finns inga utredningar som direkt påvisar en ökande mängd våldsbrott i samhället. Däremot är våldet grövre i de brott som sker.
- Andelen skilsmässor ökar inte nämnvärt men andelen vårdnadstvister ökar.
- Sociala medier och andra kanaler är snabba informationsflöden.
- Den allmänna hotbilden är annorlunda i dag – exempelvis Husbykravallerna, sprängningarna i Malmö, skjutningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Örebro. Oväntat, oprovocerat våld är inte längre en storstadsproblematik.
- Transporter av allt, inklusive farligt gods, ökar och därmed risken för olyckor och utsläpp.

Syfte och mål

Kursen syftar till att:
- Skapa en medvetenhet kring hotbilder och risker.
- Visa på en direkt koppling mellan Skolverkets allmänna råd och det praktiska arbetet som åligger huvudman/förskolechef vad gäller säkerheten på förskolan.
- Ge grundläggande kunskap i juridik i bland annat nödrätt och envars ingripande-/nödvärnsrätt.
- Ge en god kunskap om hur SBA och SAM utgör grunden för förskolans säkerhetsarbete.
- Ge deltagarna praktiska verktyg för att kunna göra egna hot-/riskanalyser.
- Ge deltagarna tillräcklig kunskap för att kunna skapa egna utrymnings- och inrymningsplaner samt hur dessa ska utgöra en del av förskolans vardag.

Målet är att varje kursdeltagare efter avslutad kursdag gemensamt med sitt arbetslag ska kunna göra en egen hot-/riskanalys, samt besluta om beredskapsplan och kunna implementera dessa i sin förskolas vardag.

Förkunskaper

Kursen ställer krav på att deltagarna är väl förtrogna med:
1. Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan

2. När det värsta händer – om krishantering i förskola och skola
ISBN: 91-85128-54-6

3. Arbetsmiljöverket - Arbete med arbetsmiljön

4. Den egna förskolans SBA och utrymningsplan

Kursens upplägg och omfattning

Kursen omfattar en heldag. I priset ingår lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Introduktion:
En orientering i ämnet SSA samt en genomgång av hithörande lagstiftning.

Genomgång av:
Vad är en risk? Brand eller intern hotbild – kräver de samma tillvägagångssätt?
Hur sker en utrymning? Metod beroende på hotbild, alternativa utrymningsvägar, ansvarsfördelning.
Larma, rädda, släck – och sen?

Fördjupning i Brottsbalken 24 kap.
Statisk kontra dynamisk risk.
Genomgång av hot-/riskanalys – en modell för kontinuerlig bedömning.
Definiera Mål – Metod – Resultat
Konsekvenstänkande – Före – Under - Efter

Sammanfattning och slutord:
Behovet av kommunikation – Vem, Vad och Hur?
”Varumärkesvård” – behovet av snabb återgång
Mediahantering

Pris:
2.695 kr plus moms per person för medlemmar i FSO, KFO, Arbetsgivaralliansen och Idéburna skolors riksförbund.
3.295 kronor plus moms per person för övriga.

Vid anmälan uppge:
Deltagarens namn och ev matallergier
Förskolans namn, adress och organisationsnummer
Ange också medlemsnummer vid anmälan (gäller ej FSO-medlemmar).

Observera att anmälan är bindande.


Särskilt skräddarsydd kurs i SSA, 4 tim på förskolan, pris:
13.500 kr plus moms och reskostnader/huvudman. Endast för medlemmar i FSO.

______________________________________

VIKTIG INFORMATION OM DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Enligt EU:s dataskyddsförordning ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det.

När du anmäler dig till en kurs/utbildning hos oss behöver vi av administrativa skäl lagra dessa uppgifter digitalt - i och med att du anmäler dig till en kurs/utbildning hos FSO samtycker du till att vi lagrar relevanta uppgifter digitalt.

De personuppgifter vi behandlar delas inte med någon extern part, utan används uteslutande för att administrera våra kurser/utbildningar. Naturligtvis kommer inte heller dessa uppgifter någonsin att överföras till ett land utanför EU.

Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
______________________________________

Läs gärna mer här om FSO-medlemmen Montessoriförskolan Tjädern i Lövestad, som har skapat en egen inrymningsplan för att skydda barnen.
Artikeln är skriven av Annika Olsson och publicerad med tillstånd av Montessoritidningen.


För mer information, maila till utbildning(a)fso.se

Klicka här för betalningsvillkor

© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9