Rekommendation om sekretess/tystnadsplikt

Alla som är, eller har varit, verksamma inom privat förskola, skola, pedagogisk omsorg, fritidshem eller förskoleklass omfattas av tystnadsplikten i skollagen, 29 kap 14 §. För kommunal verksamhet gäller reglerna som återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen. Detta omfattar all personal, chefer, administratörer, styrelseledamöter men även föräldrar som är medlemmar i ett föräldrakooperativ. 

Tystnadsplikten innebär att du som är verksam inom förskolan inte får lämna ut uppgifter om enskilda personer till obehöriga. Det är alltså förbjudet att lämna ut uppgifter muntligen, genom att en handling lämnas ut, visas upp eller om innehållet i handlingen riskerar att röjas på annat sätt. Tystnadsplikten gäller även för uppgifter om anställdas personliga förhållanden. Förbudet gäller även efter det att anställningen har avslutats eller verksamheten har upphört. Brott mot tystnadsplikten är straffbart. Den som bryter mot tystnadsplikten kan dömas till dagsböter eller fängelse, ofta i kombination med skadestånd.

Tystnadsplikten gäller inte vid anmälan enligt Socialtjänstlagen 14 kap 1 §.

Blankett för sekretess/tystnadsplikt

Reviderat 2017-11-28

© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9