Rekommendation om sekretess/tystnadsplikt

Tystnadsplikten innebär att du som är verksam inom förskolan inte får lämna ut uppgifter om enskilda personer till obehöriga. Det är alltså förbjudet att lämna ut uppgifter muntligen, genom att en handling lämnas ut, visas upp eller om innehållet i handlingen i handlingen röjs på annat sätt. Tystnadsplikten gäller även för uppgifter om anställdas personliga förhållanden. Förbudet gäller även efter det att anställningen har avslutats, medlemmen har utträtt ur kooperativet eller verksamheten har upphört. Brott mot tystnadsplikten är straffbart. Den som bryter mot tystnadsplikten kan dömas till dagsböter eller fängelse, ofta i kombination med skadestånd.

Tystnadsplikten gäller inte vid anmälan enligt Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §, när man vittnar under ed i domstol eller vid smittspårning.

För styrelsen gäller strängare sekretessregler då man ofta får en ingående kännedom om enskilda personers förhållanden.

Dataskyddsförordningen reglerar behandling och utlämnande av personuppgifter. Förskolan ska se till att inga personuppgifter lämnas ut på ett sätt som kan strida mot lagen. Det innebär att förskolan måste ha vårdnadshavarnas godkännande för att kunna lämna personuppgifter till kommunen för att erhålla bidrag för inskrivna barn.


Blankett för sekretess/tystnadsplikt

Reviderat 2018-05-09

© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9