Våga vara trygg

Personalen i förskolan i förskolan har ett lagstadgat ansvar att anmäla vid misstanke om att ett barn far illa – så kallad orosanmälan.  Lagstiftningen ställer som krav att envar som är anställd i förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem är skyldig att till socialtjänsten anmäla om man känner oro eller misstanke om att ett barn far illa. Förskolechef har ett särskilt ansvar. Detta förtar inte varje anställds skyldighet att göra anmälan. En anmälan till socialtjänsten kan beröra så vitt skilda saker som tydliga tecken på våld och övergrepp till en känsla hos personalen att allting inte står rätt till när det gäller barnets välmående. Det är viktigt att komma ihåg att förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem inte har bevisbördan utan bedömning ska göras av socialtjänsten. 

FSO:s utbildning Våga vara trygg vänder till alla som arbetar i förskolan. Utbildningen understryker vikten av att se varje barn i verksamheten, av att etablera ett förtroendefullt förhållande med både barn och vårdnadshavare samt ger konkreta verktyg kring rutiner för hur en anmälan bör ske. Utbildningen ger även kunskap kring krishantering och beredskap för eventuella hot- och våldssituationer. Utbildningen berör även förskolechefens särskilda ansvar. Till skillnad mot arbetet mot kränkande behandling eller diskriminering ska aldrig huvudmannen informeras om när en anmälan till socialtjänsten gjorts. 

Inga särskilda förkunskaper krävs. 

SYFTE
Syftet med utbildningen är att alla barn i förskolan ska känna trygghet. Att alla som arbetar i förskolan ska vara väl förtrogna med anmälningsplikten enligt socialtjänstlagen.  Utbildningen understryker vikten av att våga se och lyssna till barns upplevelser och att våga göra orosanmälningar. Deltagarnas egna erfarenheter är viktiga utgångspunkter för utbildningens innehåll och uppläggning. 

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till all förskolepersonal.

MÅL
Efter genomförd utbildning ska deltagarna vara väl rustade att axla det ansvar som åligger en anställd i förskolan. Deltagarna ska ha god kännedom om anmälningsplikten enligt socialtjänstlagen samt sekretesslagstiftningen i skollagen. Vidare ska deltagarna vara väl förtrogna med barns rätt till en trygg miljö enligt föräldrabalken, barnkonventionen, skollagen och läroplanen för förskolan. 

Efter genomförd utbildning ska deltagarna kunna:
- förstå vikten av att bygga nära och förtroendefulla relationer med varje barn
- upprätta och implementera välfungerande rutiner för anmälan till socialtjänsten
- ansvara för att verksamheten alltid arbetar med barnens bästa för ögonen

Deltagarna ska efter kursen även ha mycket god kännedom om:
- vikten av att skapa goda relationer med vårdnadshavarna och hemmet (Lpfö98)
- hur socialtjänsten arbetar, både förebyggande och efter en anmälan
- nödvändiga rutiner för krishantering, beredskap för hot- och våldssituationer samt hur man i övrigt tryggar en god arbetsmiljö för personalen
- vikten av god kommunikation, samtalsteknik och konflikthantering
- förskolechefens särskilda ansvar

GENOMFÖRANDE
Utbildningen genomförs årligen torsdag-fredag vecka 12. Utbildningsorter är Göteborg, Stockholm eller Malmö efter roterande schema.


Utbildningen omfattar två heldagar fördelade på ett utbildningstillfälle. I priset ingår kaffe/luncher/kaffe båda dagarna.


Dag 1:
Inledning – var går gränsen för när en anmälan/orosanmälan ska göras? Lagstiftning och rättsfall. Förebyggande arbete i förskolan ger tryggare barn i skolan. Exempel från verkligheten.

Socialtjänst - detta händer när ni ringer. Polis - detta händer när förskolan/socialtjänsten gör en polisanmälan. Rutiner vid hämtning av barn till förhör.

Dag 2:
Föreläsning om kris, krishantering och beredskap.

Case-arbete utifrån tre specifika situationer:
- akut situation – bevisade övergrepp mot barn eller familjemedlem
- vårdnadstvist
- möta vårdnadshavare

- Genomgång av FSO rekommendationer om rutiner avseende pedagogisk kartläggning
- praktiska verktyg kring en anmälan till socialtjänsten
- Sammanfattning av dagen.

Följande dokumentation ingår:
- Mall för pedagogisk kartläggning
- Mall för incidentrapportering
- Formulär för förberedelse till socialtjänstanmälan
- Handbok – att anmäla oro för ett barn (Socialstyrelsen)
 

Pris (Obs! Utbildningen omfattar två heldagar):
4.850 kr plus moms per person för medlemmar i FSO, KFO, Arbetsgivaralliansen och Idéburna skolors riksförbund.
6.500 kronor plus moms per person för övriga.

Vid anmälan uppge:
Deltagarens namn och ev matallergier
Förskolans namn, adress och organisationsnummer
Ange också medlemsnummer vid anmälan (gäller ej FSO-medlemmar).

Priset inkluderar material, luncher och kaffe.

______________________________________

VIKTIG INFORMATION OM DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Enligt EU:s dataskyddsförordning ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det.

När du anmäler dig till en kurs/utbildning hos oss behöver vi av administrativa skäl lagra dessa uppgifter digitalt - i och med att du anmäler dig till en kurs/utbildning hos FSO samtycker du till att vi lagrar relevanta uppgifter digitalt.

De personuppgifter vi behandlar delas inte med någon extern part, utan används uteslutande för att administrera våra kurser/utbildningar. Naturligtvis kommer inte heller dessa uppgifter någonsin att överföras till ett land utanför EU.

Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
______________________________________

Observera att anmälan är bindande.

För mer information och anmälan maila utbildning(a)fso.se.

Klicka här för betalningsvillkor
© Copyright FSO Fria förskolor

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9