Stadgar för FSO Fria förskolor Ideell Förening


§ 1 Firma
Föreningens firma är FSO Fria förskolor Ideell Förening.
 
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborg

§ 3 Ändamål
Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen genom att:

öka kännedom om den enskilda barnomsorgen och dess villkor
verka för förbättringar och motverka försämringar för den enskilda barnomsorgen
utgöra en samarbetspart för kommunala och statliga myndigheter
verka för erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna kring organisation, arbetsgivarfrågor, ekonomi och kompetensutveckling
fungera som stöd för nya enskilda förskolor

Verksamheten i föreningen skall vila på grunden ”att verka för alla barns lika möjlighet till utveckling oavsett huvudman för förskolan”
 
§ 4 Medlemskap
Till medlem i föreningen kan antas förskolor och fritidshem med enskild huvudman. Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig och prövas av styrelsen eller den styrelsen utser. 
 
Till stödmedlem kan antas privat eller juridisk person som vill verka i enlighet med eller stödja föreningens ändamål. Stödmedlem äger yttranderätt men ej förslags- eller rösträtt vid föreningens års- eller medlemsmöte. Ansökan om stödmedlemskap skall vara skriftlig och prövas av styrelsen eller den styrelsen utser.
 
§ 5 Medlems skyldigheter
Medlem är skyldig följa föreningens stadgar samt i övrigt verka i enlighet med föreningens syfte och ändamål. Medlem skall betala den årsavgift som fastställs av års/medlemsmötet.
 
§ 6 Utträde
Begäran om utträde ur föreningen skall göras skriftligen till styrelsen mins en månad innan medlemskapets upphörande. Uppsägning räknas fr.o.m. den 1:a i nästkommande månad. Erlagd årsavgift återbetalas ej.
 
§ 7 Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan överklaga uteslutningen till årsmötet, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.
 
§ 8 Medlemsavgift
Medlemsavgift fastställes årligen på höstens medlemsmöte och skall betalas senast den 28/2 eller senast en månad efter det att medlemskap beviljats och meddelats.
 
§ 9 Arbetsgrupper
Enskilda förskolor som bildar arbetsgrupper eller nätverk i kommuner kan verka för sina intressen i föreningens namn, förutsatt att samtliga enskilda förskolor är medlemmar i FSO. Arbetsgruppen skall få godkännande av styrelsen innan gruppen använder föreningens namn.
 
§ 10 Ordförande
Föreningens ordförande väljs av ordinarie årsmöte för en mandatperiod om två (2) år. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. Skulle ordförande avgå inom en mandatperiod är styrelsen skyldig att kalla till extraordinärt medlemsmöte.

§ 11 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter. Styrelsen väljs av ordinarie årsmöte för en mandatperiod om två (2) år. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. 

§ 12 Representanter
Representanter från olika kommuner där föreningen har medlemmar skall har representationsrätt samt förslags-, yrkande- och rösträtt på föreningens styrelsemöten. Representanter utses ensidigt av föreningens medlemmar i respektive kommun.

§ 13 Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av ordförande, av två av styrelsens ledamöter i förening samt av den eller dem som styrelsen utser.

§ 14 Protokoll
Vid styrelsesammanträden skall det föras protokoll, som justeras av ordförande. Protokoll skall förvaras på betryggande sätt och skall föras i nummerföljd.

§ 15 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår. Senast en månad innan årsmötet skall styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning.

§ 16 Revisor
En (1) revisor och en (1) revisorssuppleant väljes årligen på årsmötet.

§ 17 Fördelning av vinst
Eventuell vinst skall enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

§ 18 Föreningsstämma
Föreningsstämma hålls minst 2 ggr per år, en gång på vårterminen och en gång under höstterminen. Vårens föreningsstämma är årsmöte. Kallelse till föreningsstämma skall vara skriftlig och skickas mellan fyra (4) och två (2) innan stämman. Extra föreningsstämma hålles när styrelsen finner skäl till det. Extra föreningsstämma kan även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade.

§ 19 Årsmöte
Årsmöte skall hållas före april månads utgång. På årsmötets dagordning skall förekomma följande ärenden:
Val av mötesordförande och mötessekreterare
Godkännande av röstlängden
Val av justeringsmän tillika rösträknare
Fråga om årsmötet är behörigen utlyst
Godkännande av dagordning
Styrelsens årsredovisningshandlingar samt revisionsberättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut om resultat disposition
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fråga om arvode för styrelsen och revisor
Fastställande av verksamhetsplan och budget
Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
Val av ordförande
Val av styrelseledamöter
Val av revisor och revisorssuppleant
Val av valberedning
Propositioner
Motioner
Övriga frågor

§ 20 Höstmöte
Höstmöte skall äga rum innan oktober månads utgång. Vid höstmötet skall medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår fastställas.

§ 21 Motionsrätt
För att ett visst ärende som medlem önskar få behandlat på föreningsstämman skall kunna anges i kallelsen till denna skall ärendet skriftligen anmälas till styrelsen senast före februari månads utgång eller den tid som styrelsen bestämmer.

§ 22 Rösträtt
Vid föreningsstämman, års- eller medlemsmöte har varje medlem en röst. Rösträtt har endast den medlem som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar enligt lag.

§ 23 Ombud, fullmakt
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem får vara ombud. Ombud får inte företräda mer än en medlem. Ombudet skal förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.

§ 24 Beslut vid årsmöte
Årsmötets beslut utgörs av den mening som fått flest angivna röster eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Personval sker alltid genom sluten omröstning. Vid val anses den vald som fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutats av årsmötet innan val förrättas.

§ 25 Valberedning
Vid årsmötet väljs valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits. Valberedning skall föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val skall förrättas på årsmötet.

§ 26 Årsmötesprotokoll
Ordförande ansvarar för att det förs protokoll vid årsmötet. Protokollet skall innehålla följande:
röstlängd
stämmans beslut
om omröstning har ägt rum, att resultatet anges

Det justerade protokollet från årsmötet skall hållas tillgänglig för medlemmarna senast fyra veckor efter att årsmötet genomförts.

§ 27 Stadgeändring
Beslut om stadgeändring kan fattas på ett medlemsmöte om minst 2/3 av medlemmarna är eniga eller med en enkel majoritet på två på varandra följande medlemsmöten.

§ 28 Upplösning
Vid en eventuell upplösning av föreningen skall, där ej annat följer av Lagen om Ekonomiska Föreningar (EFL  1987), behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till de av dem inbetalade insatserna. Beslut om upplösning fattas enligt samma regler som vid stadgeändring.

§ 29 Anställda
Anställda i föreningen äger yttranderätt men ej förslags- eller rösträtt vid medlemsmöte.

§ 30 Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller Lagen om Ekonomiska Föreningar samt övrig tillämpbar lagstiftning.


Ovanstående stadgar har reviderats vid årsmötet 26/4 2006. 

 
 
© Copyright FSO Fria förskolor
 

 

Kontakt

201512251451053172LpnMqsb9